Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PREFAGRP: strona spółki
12.10.2023, 21:49

PFG Korekta raportu 37/2023: Przejęcie własności udziałów w spółce zależnej Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o. o.

Zarząd Prefa Group S.A. [dalej również Spółka lub Emitent] przesyła uzupełnienie raportu bieżącego 37/2023. Korekta raportu polega na uzupełnieniu treści o kolejne akapity, które przez nieuwagę nie zostały przekopiowane.
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 92/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. dot. wydania przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu postanowienia dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego na posiadanych przez Emitenta 95 udziałach spółki Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 29 września 2023 roku Emitent otrzymał oświadczenie od osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem (Zastawnik) o przejęciu na własność przedmiotu zastawu rejestrowego w związku z upływem terminu zapłaty rat odsetkowych określonych w umowie pożyczki. Zastaw rejestrowy na posiadanych przez Emitenta udziałach Spółki zależnej ustanowiony został celem zabezpieczenia spłaty umowy pożyczki z dnia 28 października 2021 roku pomiędzy Jakubem Suchankiem, znaczącym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta, a także jednocześnie Prezesem Zarządu spółki Inwestycje Mieszkaniowe a Pożyczkodawcą w wysokości 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty