Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
14.11.2023, 13:29

ARH Nabycie nieruchomości we Wrocławiu

Zarząd spółki Archicom S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r., podmiot zależny Emitenta, tj. spółka pod firmą Issogne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako kupujący (Kupujący) oraz Spravia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako sprzedający (Sprzedający, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarły umowę nabycia użytkowania wieczystego i własności (łącznie Umowa).
Na podstawie Umowy Sprzedający przeniósł na Kupującego: (a) prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych 5/9, 7/36, 7/40 oraz zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5/10, znajdujących się we Wrocławiu, przy ul. Władysława Reymonta, obręb ewidencyjny 0051, Kleczków, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach WR1K/00059660/2 oraz WR1K/00101242/6; (b) prawo własności budynków i budowli zlokalizowanych na gruncie. W związku z zawarciem Umowy, Sprzedający: (i) przeniósł na Kupującego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej; (ii) wyraził zgodę na przeniesienie na Kupującego decyzji administracyjnych dotyczących ww. nieruchomości; jak również (iii) przeniósł na Kupującego inne prawa i wierzytelności związane z projektem deweloperskim dotyczącym nieruchomości. Cena nabycia praw użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na gruncie wyniosła 69.379.563,09 zł netto + VAT, zaś wynagrodzenie za przeniesienie opisanych powyżej praw i decyzji wyniosło 2.620.436,91 zł netto + VAT. Postanowienia Umowy oraz pozostałych dokumentów transakcyjnych nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron. Zawarcie Umowy jest zgodne z polityką inwestycyjną Emitenta i ma na celu rozwój działalności Emitenta na rynku nieruchomości mieszkaniowych we Wrocławiu.

Inne komunikaty