Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
22.11.2023, 18:00

RFK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-22    
 
 
  RAFAKO SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RAFAKO Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  47-400 Racibórz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Łąkowa 33  
  (ulica) (numer)  
  032 415 48 62 032 415 34 27  
  (telefon)  (fax)  
  info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6390001788 270217865  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody netto ze sprzedaży169 544258 45636 98255 296 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(298 017)20 928(65 006)4 477 
 Zysk (strata) brutto(334 861)27 953(73 043)5 980 
 Zysk (strata) netto(335 687)28 246(73 223)6 043 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(41 117)(5 493)(8 969)(1 175) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 700)3 296(1 243)705 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 036)(5 051)(226)(1 081) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(47 853)(7 248)(10 438)(1 551) 
 Średnia ważona liczba akcji160 880 445160 880 445160 880 445160 880 445 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(2,09)0,18(0,46)0,04 
  30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem357 636558 93877 150119 179 
 Zobowiązania długoterminowe290 007313 56062 56166 859 
 Zobowiązania krótkoterminowe561 731400 271121 17885 347 
 Kapitał własny(494 102)(154 893)(106 589)(33 027) 
 Kapitał zakładowy1 6091 609347343 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(3,07)(0,96)(0,66)(0,21) 
 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE9 miesięcy 20239 miesięcy 20229 miesięcy 20239 miesięcy 2022 
 Przychody netto ze sprzedaży255 348364 67855 69978 022 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(237 542)33 235(51 815)7 111 
 Zysk (strata) brutto(273 372)37 520(59 630)8 027 
 Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej(273 997)38 508(59 766)8 239 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(38 909)5 402(8 487)1 156 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej7 689(6 972)1 677(1 492) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 423)(6 310)(310)(1 350) 
 Przepływy pieniężne netto, razem(32 643)(7 880)(7 120)(1 686) 
 Średnia ważona liczba akcji160 880 445160 880 445160 880 445160 880 445 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(1,71)0,25(0,37)0,05 
  30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem404 574608 10087 275129 662 
 Zobowiązania długoterminowe292 354316 83163 06767 556 
 Zobowiązania krótkoterminowe596 662496 631128 713105 894 
 Kapitał własny jednostki dominującej(483 817)(205 938)(104 370)(43 911) 
 Kapitał zakładowy1 6091 609347343 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)(3,01)(1,28)(0,62)(0,27) 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> </p> <table> <tr width="96" height="16" style="height: 12.0pt"> <td colspan="3" height="16" class="xl73" width="559" style="border-right-color: black; border-right-style: solid; border-right-width: .5pt; height: 12.0pt; width: 420pt"> &#346;REDNIE KURSY WYMIANY EURO OG&#321;ASZANE PRZEZ NBP </td> </tr> <tr height="48" style="height: 36.0pt"> <td height="48" class="xl70" width="366" style="height: 36.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 275pt"> Okres sprawozdawczy </td> <td class="xl70" width="97" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 73pt"> &#346;redni arytmetyczny kurs w okresie </td> <td class="xl70" width="96" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium; width: 72pt"> Kurs na ostatni dzie&#324; okresu </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl70" width="366" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium; width: 275pt"> 2022q3 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6740 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,8698 </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium"> 2022 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6876 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6899 </td> </tr> <tr height="16" style="height: 12.0pt"> <td height="16" class="xl71" style="height: 12.0pt; border-top-style: none; border-top-width: medium"> 2023q3 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,5845 </td> <td class="xl72" style="border-top-style: none; border-top-width: medium; border-left-style: none; border-left-width: medium"> 4,6356 </td> </tr> </table> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 RAFAKO_2023q3_skonsolidowane_signed.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe QSr 3/2023 
 RAFAKO_2023q3_jednostkowe_signed.pdfSkrócone sprawozdanie finansowe QSr 3/2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-22Robert KuraszkiewiczPrezes Zarządu  
 2023-11-22Andrzej MarciniakCzłonek Zarządu  
 2023-11-22Jolanta MarkowiczGłówny Księgowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty