Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
27.11.2023, 21:15

ARH Uchwała w przedmiocie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023

Zarząd Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym,
wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, które wykazało zysk oraz wobec wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku, które także wykazuje zysk, postanowił: 1. Warunkowo wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023, w łącznej kwocie 26 908 179,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 78/100), na którą składa się: 1) kwota 15 208 971,18 zł, stanowiąca 49,14 % zysku osiągniętego w I półroczu 2023 roku; 2) kwota 11 699 208,60 zł, zgromadzona na kapitale rezerwowym przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku. tj. w kwocie 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na 1 akcję. 2. Zaliczką zostanie objętych 58.496.043 akcji Spółki. Zaliczka zostanie wypłacona w dniu 19 stycznia 2024 roku. Do zaliczki będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 12 stycznia 2024 roku tj. na 7 dni przed datą wypłaty zaliczki. 3. Warunkiem wypłaty zaliczki jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki w terminie do dnia wypłaty zaliczki.

Inne komunikaty