Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
29.11.2023, 23:44

ADV QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ADIUVO INVESTMENTS S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  01-510 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Gen. Józefa Zajączka 11 lok.14  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 408 44 80 +48 22 408 44 80  
  (telefon)  (fax)  
  info@adiuvoinvestments.com www.adiuvoinvestments.com  
  (e-mail)  (www)  
  5272682571 146271705  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przychody ze sprzedaży14746732100 
 Zysk (strata) ze sprzedaży-4 009-4 808-876-1 026 
 Zysk (strata) przed opodatkowaniem-7 957-12 976-1 738-2 768 
 Zysk (strata) netto-7 957-12 143-1 738-2 590 
 Zysk (strata) netto przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej-4 715-10 282-1 030-2 193 
 Udziałom niekontrolującym-3 241-1 861-708-397 
 Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)     
 - podstawowy-0,6-0,92-0,13-0,2 
 - rozwodniony-0,6-0,92-0,13-0,2 
 Całkowite dochody ogółem-7 897-12 585-1 725-2 685 
 Całkowity dochód ogółem przypisany:     
 Akcjonariuszom jednostki dominującej-4 656-10 724-1 017-2 288 
 Udziałom niekontrolującym-3 241-1 861-708-397 
  tys. PLN tys. EUR  
 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022 
  (niebadane)(badane)(niebadane)(badane) 
 Aktywa trwałe4 7255 9431 0191 267 
 Aktywa obrotowe3 5782 237772477 
 Aktywa ogółem8 3038 1801 7911 744 
 Kapitał własny ogółem-55 526-47 398-11 978-10 106 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-56 912-51 819-12 277-11 049 
 Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące1 3864 421299943 
 Zobowiązania długoterminowe10 26523 7942 2145 073 
 Zobowiązania krótkoterminowe53 56431 78411 5556 777 
 Pasywa ogółem8 3038 1801 7911 744 
  tys. PLN tys. EUR  
 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH01.01.2023-30.09.202301.01.2022-30.09.202201.01.2023-30.09.202301.01.2022-30.09.2022 
  (niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 665-638-801-136 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej66-12614-27 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 758729821156 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze wybrane dane finansowe przeliczone zosta&#322;y na walut&#281; Euro w nast&#281;puj&#261;cy spos&#243;b: </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zosta&#322;y wed&#322;ug kursu og&#322;oszonego przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cego na dzie&#324; bilansowy tj. 30 wrze&#347;nia 2023 r. (1 EUR = 4,6356 PLN) i na dzie&#324; 31 grudnia 2022 r. (1 EUR= 4,6899 PLN). </p> <p> &#8226; Poszczeg&#243;lne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysk&#243;w i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczone zosta&#322;y po kursie stanowi&#261;cym &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 wrze&#347;nia 2023 r. (1 EUR = 4,5773 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 wrze&#347;nia 2022 r. (1 EUR = 4,6880 PLN). </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Adiuvo Investments_3Q_2023.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Marek OrłowskiPrezes ZarząduMarek Orłowski 
 2023-11-29Anna Aranowska-BablokCzłonek ZarząduAnna Aranowska-Bablok 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty