Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
6.12.2023, 18:32

F51 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy współpracy w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Spółka”, „Emitent”] niniejszym informuje o zawarciu w dniu 6 grudmia 2023 r. porozumienia [„Porozumienie”] z GRN+LTD z siedzibą na Cyprze [„GRN+”] w przedmiocie rozwiązania umowy współpracy w zakresie wsparcia rozwoju marki WW3, o której zawarciu Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 16/2020 [z dnia 18 czerwca 2020 r.], z której prawa i obowiązki partnera zostały przeniesione na podstawie umowy cesji ze spółki MY.COM B.V. z siedzibą w Amsterdamie na GRN+, o czym Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 4/ 2022 z dnia 23 września 2022 r. [„Umowa o współpracy”].
Zgodnie z postanowieniami zawartego Porozumienia: 1) Strony dokonały rozwiązania Umowy o współpracy i zrzekły się wzajemnych z roszczeń z tytułu jej zawarcia, z zastrzeżeniem stosownych postanowień Porozumienia; 2) Emitent, w zamian za wynagrodzenie opisane szczegółowo w Porozumieniu, dokonał warunkowego przeniesienia na GRN+ wszelkich posiadanych praw własności intelektualnej do gry "World War 3"; 3) wynagrodzenie należne Emitentowi z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej do WW3 zostanie uiszczone w transzach, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Strony w Porozumieniu [„Wynagrodzenie”]; 4) ponadto GRN+ zobowiązał się do uiszczania na rzecz Emitenta opłat stanowiących określony procent od nadwyżki określonego w Porozumieniu progu przychodu netto osiągniętego z tytułu sprzedaży gry [„Próg”], przy czym opłaty te będą należne w sytuacji osiągnięcia Progu w ciągu 3 lat od dnia zawarcia Porozumienia, a Emitent będzie uprawniony do ich pobierania w ciągu 2 lat od osiągnięcia Progu [„Opłaty”]; 5) ustalono, że w przypadku naruszenia przez GRN+ określonych w Porozumieniu zasad uiszczania Wynagrodzenia (w tym zaległych zobowiązań) i Opłat i braku ich zapłaty w dodatkowym wyznaczonym terminie, Emitent uzyska prawo do dochodzenia od GRN+ roszczeń oraz wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, zaś całość praw własności intelektualnej do WW3 zostanie zwrotnie przeniesiona w pełnym zakresie na Emitenta. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Powodem zawarcia Porozumienia były niższe niż zakładano w projekcjach GRN+, przychody z monetyzacji gry WW3 oraz opóźnienia w płatnościach na rzecz Emitenta. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty