Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
5.03.2024, 18:52

F51 Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej przez Emitenta

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Spółka”, „Emitent”] informuje o zawarciu w dniu 5 marca 2024 r. umowy pożyczki pieniężnej [„Umowa”] pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą a Fingames Fund I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako pożyczkodawcą [„Pożyczkodawca”].
Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie Spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 830.000,00 EUR (osiemset trzydzieści tysięcy euro) z wynagrodzeniem należnym Pożyczkodawcy za korzystanie z kapitału przez Emitenta w stałej kwocie 112.050,00 EUR (sto dwanaście tysięcy pięćdziesiąt euro) na czas określony do 8 kwietnia 2025 roku. Wynagrodzenie Pożyczkodawcy za korzystanie z kapitału będzie płatne w transzach, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie. Pożyczka udzielana jest w celu zapewnienia Pożyczkobiorcy możliwości sfinansowania gry pod nazwą Chernobylite [„Gra”], w szczególności wykonania dodatkowych DLC [tj. rozszerzenia Gry oraz jej aktualizacji] dla wersji konsolowych PlayStation i Xbox oraz wykonania dla Gry portu (tj. przepisanie kodu) na konsolę Nintendo Switch [„Cel”]. Wykonanie Umowy zostanie zabezpieczone poprzez: 1) złożenie przez Emitenta oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym, w trybie art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 1.150.000,00 EUR (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy euro); 2) zobowiązanie Emitenta do zawarcia umowy przewłaszczenia autorskich praw majątkowych do Gry Chernobylite na zabezpieczenie Umowy, jednak wyłącznie w przypadku braku spłacania przez Emitenta zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki przez okres ponad 3 miesięcy (Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w sytuacji wystąpienia okoliczności warunkujących obowiązek dokonania przewłaszczenia, Emitent będzie nadal uprawniony do pobierania przychodów z Gry). Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że potrzeba zaciągnięcia przez Emitenta pożyczki pieniężnej na sfinansowanie Gry, tj. w Celu, o którym mowa powyżej, wynika z niedoborów środków pieniężnych w związku z nierozliczonymi należnościami od All in! Games S.A. z tytułu sprzedaży konsolowej wersji Chernobylite, o czym Emitent informował w drodze raportu EBI nr 8/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty