Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
FARM51: strona spółki
17.05.2024, 10:53

F51 Zawarcie znaczącej umowy dotyczącej gry „Chernobylite Enhanced Edition”

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Spółka”, „Emitent”] informuje o obustronnym podpisaniu w dniu 16 maja 2024 r. umowy ze spółką Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie [„Partner”] [dalej łącznie „Strony”] umowy [„Umowa”], na mocy której Strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy w zakresie świadczenia przez Partnera na rzecz Emitenta usług wydawniczych, promocyjnych i marketingowych oraz dystrybucyjnych dotyczących adaptacji gry „Chernobylite Enhanced Edition” na platformę konsolową Nintendo Switch [„Gra”].
W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, Emitent udzielił na rzecz Partnera ogólnoświatowej wyłącznej licencji na wydanie i dystrybucję Gry na platformę konsolową Nintendo Switch (a także demo Gry, i ewentualnych DLC). Wynagrodzenie należne Emitentowi będzie stanowić określony procent przychodów netto Partnera ze sprzedaży Gry. Partner będzie upoważniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Gry. Jednocześnie Strony ustaliły, że poniesienie kosztów wszelkich działań związanych z publikacją, promocją, marketingiem i dystrybucją Gry będzie obowiązkiem Partnera z własnych jego środków. Umowa została zawarta na czas określony 5 (pięciu) lat począwszy od ustalonej przez Partnera daty wydania Gry na platformę konsolową Nintendo Switch, przy czym Umowa przewiduje możliwość automatycznego przedłużenia czasu obowiązywania Umowy, na warunkach w Umowie wskazanych. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty