Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RRH Nawiązanie współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz

Zarząd Roof Renovation SA z siedzibą w Opolu (dalej: Roof Renovation) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Warszawskim Instytutem Technologicznym z siedzibą w Warszawie (dalej: „Łukasiewicz – WIT”), w myśl którego Strony współpracować będą w zakresie opracowania nowego produktu z obszaru membran dachowych TPO oraz technologii jego produkcji, co ma na celu wdrożenie innowacyjnego rozwiązania produktowego do działalności Roof Renovation. Szczegółowe zasady realizacji prac objętych zakresem tego porozumienia zostaną doprecyzowane w odrębnych umowach określających w szczególności prawa i obowiązki Stron, jak również zakres zadań i wynagrodzenie za ich wykonanie. Podpisanie niniejszego porozumienia, jak również jego ew. rozwiązanie nie rodzi dla żadnej ze Stron skutków finansowych. Każda ze Stron we własnym zakresie ponosi koszty związane z realizacją tego porozumienia.
Łukasiewicz – WIT prowadzi prace badawczo – projektowe w obszarze inżynierii materiałowej oraz w dziedzinie maszynowej (budowy linii pilotażowej) i deklaruje gotowość współpracy w zakresie realizacji Projektu. Realizacja tego zadania jest elementem strategii rozwoju Roof Renovation.

Inne komunikaty