Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
19.12.2023, 10:54

ARH Nabycie nieruchomości w Łodzi

Zarząd spółki Archicom S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 76/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. informuje, że w dniu 19 grudnia 2023 r. podmiot zależny Emitenta, spółka Archicom Łódź sp. z o.o., jako kupujący (Kupujący) oraz Ghelamco NCŁ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka wchodząca w skład grupy Ghelamco, jako sprzedający (Sprzedający, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarły, w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży z dnia 1 grudnia 2023 r. (Umowa Warunkowa), umowę przenoszącą prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi będącej własnością Sprzedającego (Umowa Przenosząca).
Na podstawie zawartej Umowy Przenoszącej, Kupujący nabył nieruchomość Sprzedającego w tym: (a) prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 379, 380, 381, 382, 383 obręb ewidencyjny S-2, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00315342/4, znajdujących się w Łodzi w rejonie ulicy Wojciecha Hasa, oraz (b) prawo własności wszelkich budowli i struktur położonych na tym gruncie, (c) pozostałe prawa powiązane z nieruchomością, w tym prawa wynikające z pozwoleń na budowę wydanych dla nieruchomości. Postanowienia Umowy Przenoszącej nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa Przenosząca zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron. Wartość transakcji wyniosła 90.000.000 PLN, powiększona o VAT. Zawarcie Umowy Przenoszącej jest zgodne z polityką inwestycyjną Emitenta i ma na celu rozwój działalności Emitenta na rynku nieruchomości mieszkaniowych w mieście Łódź.

Inne komunikaty