Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
29.12.2023, 20:24

ADV Aktualizacja informacji nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2023 oraz 17/2017 dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów z Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 roku Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych od Emitenta z obszaru platformy nutraceutycznej i projektów eksploracyjnych tj: Cambridge Chocolate Technologies Sp. z o.o., Endo Medical Sp. z o.o., IMMD Sp. z o.o., Marmar Investment Sp. z o.o. oraz Peptaderm Sp. z o.o. i Glia Sp. z o.o. podjęły uchwały w przedmiocie rozwiązania powyższych spółek oraz otwarcia ich likwidacji. Jednocześnie, celem optymalizacji kosztów procesu, Emitent dokonał zbycia posiadanych udziałów w powyższych spółkach na rzecz niepowiązanego profesjonalnego podmiotu celem podjęcia działań niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji poza strukturą grupy Emitenta. Zgodnie z zawartymi umowami sprzedaży, w przypadku, gdy po zakończeniu likwidacji i zaspokojeniu wierzycieli powyższe spółki będą dysponowały środkami pieniężnymi, kupujący zobowiązuje się do przekazania ich Emitentowi w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu danej spółki z rejestru przedsiębiorców KRS w wyniku zakończenia jej likwidacji tytułem ceny sprzedaży zbywanych udziałów.
Wobec faktu, że ww. podmioty nie prowadziły obecnie istotnej działalności operacyjnej, ich likwidacja nie wiąże się dla Emitenta z istotnymi nakładami finansowymi lub stratami, jednocześnie udziały w ww. podmiotach objęte zostały już uprzednio odpisami w księgach rachunkowych Emitenta, o czym Spółka informowała w raportach okresowych. Jednocześnie Spółka informuje, że cena zbycia ww. udziałów nie ma wartości materialnej dla Emitenta. Celem powyższych działań jest uporządkowania struktury Grupy Kapitałowej w taki sposób, aby była ona przejrzysta dla. potencjalnych przyszłych partnerów biznesowych i inwestycyjnych oraz odpowiadała kluczowym obszarom rozwoju, na których Emitent się skupia, tj. urządzeniom medycznym i medycynie cyfrowej. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z ww. zdarzeniami Emitent zamyka tym samym przegląd opcji strategicznych w opisanym powyżej obszarze. O kolejnych istotnych zdarzeniach odnoszących się do procesu przeglądu opcji strategicznych dla pozostałych wybranych aktywów Adiuvo Investments Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Inne komunikaty