Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
17.01.2024, 9:22

RFK Odstąpienie od Umowy i Ugody z Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu z winy Zamawiającego.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta: (i) numer 5/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku informującego o podpisaniu przez Emitenta i Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II (w organizacji) z siedzibą w Toruniu („Zamawiający”) umowy, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj – wybuduj („Umowa”), (ii) numer 49/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku informującego o podpisaniu Aneksu do tej Umowy, (iii) numer 101/2023 z dnia 13 października 2023 roku informującego o zawarciu ugody przez Emitenta z Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu („Ugoda”), (iv) numer 127/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku informującego o otrzymaniu od Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Toruniu w dniu 20 grudnia 2023 roku Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i Ugody, wraz z wezwaniem Emitenta do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych w ramach realizacji inwestycji prac w dniu 21 grudnia 2023 roku, jak również o zakwestionowaniu przez Emitenta w całości prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy oraz Ugody, czemu dał wyraz w piśmie do zamawiająca z dnia 21 grudnia 2023 roku, wskazując w nim, że Emitent stanowczo oświadcza, iż oświadczenie to uznaje za bezskuteczne i jako takie nie wywołujące żadnych skutków prawnych w nim przewidzianych,
- niniejszym podaje do wiadomości publicznej, iż w związku z bezskutecznym upływem zakreślonego Zamawiającemu odpowiedniego dodatkowego terminu do: (i) zaprzestania stwierdzonych w piśmie Emitenta nr RAFAKO/DPG01/2024/005 z dnia 09.01.2024 r. naruszeń, w tym wykonania przez Zamawiająca zobowiązań wynikających z Umowy oraz Ugody w stosunku do których pozostaje w zwłoce, jak również (ii) podjęcia współdziałania potrzebnego do wykonania przez Emitenta Umowy oraz Ugody, - a które to naruszenia oraz zawiniony brak współdziałania ze strony Zamawiającego stanowią przeszkodę uniemożliwiającą Emitentowi wykonanie Umowy oraz Ugody, w szczególności w części dotyczącej realizacji Planu Naprawczego w rozumieniu Ugody zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu w sposób prawidłowy i zgodny z Ugodą Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Planu Naprawczego, Emitent w dniu 17 stycznia 2024 r. wręczył Zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz Ugody ze skutkiem na przyszłość, wedle stanu realizacji Umowy oraz Ugody na dzień niniejszego oświadczenia, tj. w odniesieniu do prac dotychczas niezrealizowanych. Ponadto, Emitent zastrzegł, że jako że Emitent pozostaje gotowy do wykonania Planu Naprawczego w całości, lecz doznał przeszkody wyłącznie z przyczyn dotyczących i zawinionych przez Zamawiającego, Emitent zachowuje prawo do całości Ceny Ofertowej z § 5 ust. I pkt 1 Umowy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych § 2 ust. 2 Ugody, w tym także prawo do wynagrodzenia za niewykonaną na dzień odstąpienia od Umowy oraz Ugody część przedmiotu Umowy, w tym część Planu Naprawczego, tj. łączną dotychczas nierozliczoną kwotę 25.418.282,26 złotych netto. Na tej podstawie Emitent wystawił w dniu 17 stycznia 2024 r. ostatnią fakturę VAT na kwotę 12.980.300,00 zł netto tytułem Planu Naprawczego z 30 dniowym terminem płatności od daty doręczenia faktury, pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Jako przyczynę odstąpienia Emitent wskazał całkowity brak współdziałania ze strony Zamawiającego w wykonaniu Umowy oraz Ugody, w szczególności w części dotyczącej realizacji Planu Naprawczego w rozumieniu Ugody zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu w sposób prawidłowy i zgodny z Ugodą Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Planu Naprawczego. O braku współdziałania, a właściwie celowej obstrukcji ze strony Zamawiającego, świadczy w ocenie Emitenta niezbicie to, iż mimo obowiązku ustawowego po stronie Zamawiającego, jak również jego obowiązków wynikających z postanowień Umowy oraz Ugody, co do należytej współpracy z Emitentem tak, aby Strony osiągnęły wspólny cel wyrażony w pkt 36 Preambuły do Ugody: 1) Zamawiający w sposób całkowicie bezpodstawny i nieuprawniony neguje bezsporny fakt przedstawienia mu przez Emitenta w sposób prawidłowy i zgodny z Ugodą Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego i bezpodstawnie odmawia jego zatwierdzenia, 2) Zamawiający dopuścił się bezskutecznej próby odstąpienia od Umowy oraz Ugody ze skutkiem na dzień 20.12.2023 r. wskazując jako rzekomą podstawę tegoż odstąpienia nieprzedstawienie Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia Ugody przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego, 3) Zamawiający odmówił wstępu przedstawicielom Emitenta oraz przedstawicielom podwykonawców Emitenta zaangażowanym w realizację Planu Naprawczego wejścia na teren obiektu Muzeum w dniach 21.12.2023 r. oraz 22.12.2023 r., jak również w dniu 02.01.2024 r., 4) Zamawiający dalej bezpodstawnie odmawia dopuszczenia przedstawicieli Emitenta na teren obiektu Muzeum w celu umożliwienia usuwania usterek z Listy zidentyfikowanych Usterek Odbioru Końcowego, stanowiącej załącznik nr 8 do Ugody, na warunkach przewidzianych w Ugodzie, w szczególności jej § 3 ust. 13, - co mimo gotowości Emitenta do kontynuowania prac i usunięcia całości zasadnych usterek z Listy zidentyfikowanych Usterek Odbioru Końcowego, uniemożliwia Emitentowi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiająca wykonanie Umowy oraz Ugody, w tym w części dotyczącej realizacji Planu Naprawczego w rozumieniu Ugody zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu w sposób prawidłowy i zgodny z Ugodą Szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Planu Naprawczego. Emitent wskazuje, że w odpowiedzi na pisma Emitenta znak: EMITENT/DPG01/2024/005 z dnia 09.01.2024 r. oraz znak: EMITENT/DPG01/2024/013 z dnia 12.01.2024 r. stanowiące ostateczne wezwanie Zamawiającego do natychmiastowego zaprzestania naruszania postanowień Umowy oraz Ugody w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 r. do godziny 13:00, pod rygorem odstąpienia przez Emitenta od Umowy oraz Ugody z wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający pismem z dnia 16.01.2024 r. w sposób całkowicie bezpodstawny zakwestionował przedstawione w ww. pismach uzasadnione żądania Emitenta, co nie pozostawiło Emitentowi innego wyboru jak tylko odstąpić od Umowy oraz Ugody w części ze skutkiem na przyszłość, wedle stanu realizacji Umowy oraz Ugody na dzień niniejszego oświadczenia, tj. w odniesieniu do prac dotychczas niezrealizowanych, z wyłącznej winy Zamawiającego.

Inne komunikaty