Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.01.2024, 11:20

RFK Zawarcie porozumienia z instytucjami finansowymi w sprawie odroczenia daty spłaty raty układowej.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 24 stycznia 2024 roku Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., („Wierzyciele”), będącymi wierzycielami posiadającymi wierzytelności wobec Emitenta objęte układem zatwierdzonym postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 r. Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego w sprawie o sygn. akt: XII GRz 5/20 w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego („Układ”), porozumienie, na podstawie którego Wierzyciele zgodzili się na odroczenie daty spłaty wymagalnych wierzytelności przysługujących Wierzycielom wobec Emitenta, których data wymagalności przypadała 29 grudnia 2023 roku zgodnie z warunkami Układu, do dnia 30 kwietnia 2024 roku („Porozumienie”).
Porozumienie weszło w życie z dniem jego zawarcia przez Emitenta i Wierzycieli.

Inne komunikaty