Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
25.01.2024, 18:18

RFK Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 roku („NWZ”).
Jednocześnie Emitent informuje, że: 1. NWZ podjęło: i. uchwałę numer 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZ; ii. uchwałę numer 2 w sprawie: usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”; iii. uchwałę nr 3 w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad; iv. uchwałę nr 5 w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki; v. uchwałę nr 6 w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki; vi. uchwałę nr 7 w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki; vii. uchwałę nr 8 w sprawie: uchylenia uchwały nr 6, uchwały nr 7 oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku; viii. uchwałę nr 9 w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 7 porządku obrad NWZ; ix. uchwałę nr 10 w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 8 porządku obrad NWZ; x. uchwałę nr 11 w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki (w odniesieniu do emisji akcji skierowanej do wierzycieli układowych Spółki zaliczanych do grupy III) – zastępującej uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2023 roku; xi. uchwałę nr 12 w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu 10 porządku obrad NWZ. 2. Uchwały numer 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, które zostały poddane pod głosowanie zostały przyjęte przez NWZ; 3. Uchwała numer 4 nie została przyjęta przez NWZ; 4. NWZ podjęło uchwałę w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 „Wybór Komisji Skrutacyjnej”, punktu nr 7 „Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 11, uchwały nr 12 oraz uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 roku”, punktu nr 8 „Podjęcie uchwały w sprawie (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki -zastępującej uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2023 roku”, punktu nr 10 „Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki - podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej”, a w dalszym zakresie nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad NWZ; 5. Nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ.

Załączniki

Inne komunikaty