Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
30.01.2024, 14:05

RFK Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 r. powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 stycznia 2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. Tym samym Sąd dokonał wpisu Akcji serii L2 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W ramach zarejestrowanych zmian: 1. zmieniono § 7 Statutu Spółki, który obecnie przewiduje, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.614.398,18 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 18/100); oraz 2. zmieniono § 8 Statutu Spółki, który obecnie przewiduje, że na kapitał zakładowy dzieli się na 161.439.818 akcji o wartości nominalnej 1 gr (jednego grosza) każda. Wskutek dokonanych zmian kapitał zakładowy Spółki obecnie wynosi 1.614.398,18 zł (jeden milion sześćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 18/100) i dzieli się na 161.439.818 akcji o wartości nominalnej 1 gr (jednego grosza) każda, w tym: a) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A, b) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji serii B, c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C, d) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii D, e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii F, g) 330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii G, h) 8.070.000 (osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii H, i) 52.200.000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii I, j) 15.331.998 (piętnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii J, k) 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii K, l) 33.448.447 (trzydzieści trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji serii L1, m) 559.373 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje serii L2. Na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 22 grudnia 2023 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty