Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
31.01.2024, 14:15

RFK Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 26 lipca 2023 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30 stycznia 2024 r. zmiany w Statucie Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2023 r.
W ramach zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki dodano § 11 o następującej treści: „§ 11 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.068.462,87 zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 87/100) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 206.846.287 (dwieście sześć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcje zwykłe na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do objęcia akcji serii N posiadaczom obligacji zamiennych serii R, S oraz T („Obligacje Zamienne”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki. 3. Prawo do objęcia akcji serii N będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych w okresie od dnia 1 września 2023 r. do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Datą Wykupu określoną w warunkach emisji Obligacji Zamiennych.” Wskutek dokonanych zmian Sąd dokonał rejestracji: (i) nowej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która obecnie wynosi 2.068.462,87 zł (dwa miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 87/100) i dzieli się na nie więcej niż 206.846.287 akcje zwykłe na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, a także (ii) wzmianki o podjęciu w dniu 26 lipca 2023 r. uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki. Na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 stycznia 2024 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty