Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie koncesji dla Spółki zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. zmieniająca nazwę Programu z „CTV9” na „ViDocTV”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku, Zarząd Red Carpet Media Group SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 marca 2024 roku powziął od Spółki zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”) informację dotyczącą podjęcia, w dniu 21 marca 2024 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji („KRRiT”), w odniesieniu do koncesji nr 859/2024-T udzielonej Spółce zależnej na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w ogólnopolskim multipleksie MUX-8, o charakterze wyspecjalizowanym filmowo-dokumentalnym pod nazwą „CTV9”, decyzji o zmianie nazwy Programu na wniosek Spółki zależnej.
Nowa nazwa „ViDocTV” oddaje i bardziej podkreśla charakter Programu, nawiązując do znaczącego udziału pozycji dokumentalnych w ofercie programowej. Koncesja została udzielona Spółce zależnej na okres 10 lat, to jest do 29 stycznia 2034 roku. Opłata za udzielenie koncesji w wysokości 17 852 161 PLN (siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) płatna będzie w 10 rocznych ratach. Obecnie realizowane są emisje testowe programu i przygotowywany jest start oferty komercyjnej. Program oferowany będzie Operatorom i odbiorcom bezpłatnie. Komercyjna eksploatacja Programu za pośrednictwem Ogólnopolskiego Multipleksu MUX-8 przyczyni się do znaczącego wzrostu osiąganych przez Spółkę zależną przychodów finansowych z tytułu sprzedaży czasu reklamowego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty