Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta i udzielenie przez Emitenta pożyczki spółce zależnej

Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP SA [„Spółka”, „Emitent”] informuje o podpisaniu w dniu 09 kwietnia 2024 roku umowy pożyczki z podmiotem pozabankowym, niepowiązanym ze Spółką [dalej odpowiednio Umowa, Pożyczkodawca].
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę finansowania w wysokości 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) [Pożyczka 1]. Główne warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych. Pożyczka 1 została zabezpieczona poprzez oświadczenie Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Leszka Kułaka o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3 mln zł. Celem zaciągnięcia pożyczki jest zabezpieczenie finansowania zobowiązania do uiszczenia opłaty koncesyjnej, o której mowa poniżej. W związku z pozyskaniem środków na podstawie umowy Pożyczki 1, Zarząd RED CARPET MEDIA GROUP SA udzielił pierwszej transzy pożyczki spółce zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. [Spółka zależna] w kwocie 1 800 000 PLN (jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100), na podstawie umowy pożyczki zawartej w dniu 10 kwietnia 2024 roku [Pożyczka2]. Pożyczka 2 przeznaczona zostanie na sfinansowanie płatności I raty opłaty koncesyjnej za udzieloną w dniu 20 grudnia 2023 roku przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesję na nadawanie wyspecjalizowanego programu o tematyce filmowo-dokumentalnej CTV9 [obecna nazwa: ViDocTV] za pośrednictwem Ogólnopolskiego Multipleksu Cyfrowego MUX-8, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2023. Pożyczka 2 udzielona została na okres do 3 lat, a jej oprocentowanie wynosi WIBOR + 2%. Zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta i jego podmiotów zależnych działalność nadawcza w zakresie linearnych kanałów telewizyjnych na rynek polski realizowana będzie za pośrednictwem Red Carpet TV Sp. z o.o. W dniu 26 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wyraziło zgodę na przeniesienie określonej części aktywów w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki zależnej. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższych informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki i jej grupy kapitałowej w okresach przyszłych.

Inne komunikaty