Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

RCM Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zarząd Red Carpet Media Group SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 26 kwietnia 2024 roku z Red Carpet TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółką zależną od Emitenta („Spółka zależna”, „Red Carpet TV”) umowy, będącej wykonaniem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Spółki” z dnia 26 marca 2024 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia jej aportem na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Red Carpet TV („Umowa”).
Umowa zakłada wniesienie wyodrębnionej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa „Telewizja” w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 4a pkt. 4 (Dz.U.2024 poz. 226) zdolnej do samodzielnego tworzenia i nadawania linearnych kanałów telewizyjnych na rynek polski. W skład aportu wchodzą składniki pozwalające na prowadzenie samodzielnej działalności jako nadawca telewizyjny. Wartość przedmiotowego aportu została wyceniona przez rzeczoznawcę i określona na 13 775 312,00 PLN (trzynaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych 00/100). Wkład niepieniężny pokrywa w całości 275.500 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy. Pozostała kwota w wysokości 312,00 zł zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki zależnej. W wyniku powyższej operacji wartość posiadanych przez Emitenta udziałów w Spółce zależnej wzrosła z kwoty 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 13 825 000,00 PLN (trzynaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). W wyniku realizacji Umowy produkcja oraz nadawanie wszystkich programów telewizji linearnej na rynek polski zostaną umiejscowione w Spółce zależnej. Dotyczy to programów „Red Carpet TV”, „Red TOP TV” oraz „ViDocTV”. Realizacja powyższej operacji wynika bezpośrednio z przyjętej strategii porządkowania funkcjonowania Grupy Red Carpet i przenoszenia działalności operacyjnej do podmiotów zależnych. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz perspektywy rozwoju Spółki w przyszłości.

Inne komunikaty