Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-03-26    
 
 
  ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ARCHICOM S.A. Developerska (dev)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  53-332 Wrocław  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Powstańców Śląskich 9  
  (ulica) (numer)  
  +48 71 78 58 800 +48 71 78 58 801  
  (telefon)  (fax)  
  archicom@archicom.pl www.archicom.pl  
  (e-mail)  (www)  
  8982100870 020371028  
  (NIP)  (REGON)  
  25940084D6YFBDYALI50 555355  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży1 101 064,00499 678,00243 146,00106 580,00 
 Zysk na działalności operacyjnej296 580,00115 337,0065 493,0024 601,00 
 Zysk/Strata brutto293 677,00119 861,0064 852,0025 566,00 
 Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego245 185,00110 215,0054 144,0023 509,00 
 Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych0,000,000,000,00 
 Aktywa ogółem2 433 435,001 326 943,00559 668,00282 936,00 
 Aktywa trwałe200 968,0096 702,0046 221,0020 619,00 
 Aktywa obrotowe2 232 467,001 230 241,00513 447,00262 317,00 
 Zobowiązania ogółem1 175 886,00595 246,00270 443,00126 921,00 
 Zobowiązania długoterminowe405 324,00175 982,0093 221,0037 524,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe770 562,00419 264,00177 222,0089 397,00 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 257 549,00731 697,00289 225,00156 015,00 
 Kapitał udziałowców mniejszościowych0,000,000,000,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 List Prezesa.xhtml  
 List Prezesa.xhtml.XAdES  
 Archicom-2023-12-31-pl.zip  
 Archicom-2023-12-31-pl.zip.XAdES  
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2023 rok.xhtml  
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Archicom SA i Grupy Kapitałowej Archicom SA za 2023 rok.xhtml.XAdES  
 Ocena Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtml  
 Oświadczenie Rady Nadzorczej Archicom S.A..xhtml  
 Archicom - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_skonsolidowane.xhtml  
 Archicom - Sprawozdanie z badania_31.12.2023_skonsolidowane.xhtml.xades  

Załączniki

Inne komunikaty