Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
27.03.2024, 18:39

ARH Zawarcie przedwstępnej umowy kupna nieruchomości położonej w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd spółki Archicom S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2024 r. spółka zależna Emitenta, tj. Archicom Warszawa 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako kupujący (Kupujący) oraz spółka MBP I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spółka zależna od Immofinanz Services Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako sprzedający (Sprzedający, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarli przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie będącej w użytkowaniu wieczystym Sprzedającego (Umowa Przedwstępna).
Przedmiot transakcji Na podstawie zawartej Umowy Przedwstępnej, Strony uzgodniły, że Kupujący nabędzie nieruchomość Sprzedającego, położoną w Warszawie, przy ul. Postępu 18A, 18B oraz Domaniewskiej 41, na którą składa się: prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 35 (księga wieczysta nr WA2M/00186433/2), 34 (księga wieczysta nr WA2M/00136970/3) oraz 33 (księga wieczysta nr WA2M/00172601/0). Cena Wartość transakcji (Wartość Transakcji) wynosi 28.500.000,00 EUR + VAT. Warunki zawieszające Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta, jeżeli warunki zawieszające określone w Umowie Przedwstępnej (Warunki Zawieszające) zostaną spełnione. Warunki Zawieszające obejmują dokumenty i oświadczenia zwyczajowo składane przy transakcjach takich jak Transakcja, m.in.: uzyskanie interpretacji podatkowej dotyczącej Transakcji. Strony planują zawrzeć Umowę Przyrzeczoną po spełnieniu się lub zrzeczeniu się przez właściwą Stronę wszystkich Warunków Zawieszających najpóźniej w dniu 30 września 2024 roku (Data Ostateczna). Zawarcie Umowy jest zgodne z polityką inwestycyjną Emitenta i ma na celu rozwój działalności Emitenta na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie.

Inne komunikaty