Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
10.04.2024, 12:30

RFK Warunkowa rejestracja emisji akcji serii L2 przez KDPW.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. powziął wiedzę o złożeniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 kwietnia 2024 r. oświadczenia o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 559.373 akcji zwykłych na okaziciela serii L2, o wartości nominalnej 0,01 PLN każda („Akcje”) – pod kodem ISIN PLRAFAK00018.
Warunkiem rejestracji jest wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Inne komunikaty