Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
23.04.2024, 10:40

RFK Rejestracji zmian w Statucie RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących:
(1) nr 128/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 21 grudnia 2023 r.; oraz (2) nr 11/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. informującego o odmowie rejestracji zmian w Statucie Rafako S.A., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. powziął wiedzę o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 kwietnia 2024 r. zmiany § 27 ust. 2 Statutu Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 11, 12 oraz 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2023 r. Wskutek rejestracji zmian Statutu Spółki § 27 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: „Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, emisji jakichkolwiek papierów wartościowych uprawniających do objęcia akcji Spółki lub zapisu na akcje Spółki lub uprawniających do wymiany bądź zamiany na akcje Spółki (w szczególności warrantów subskrypcyjnych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub obligacji zamiennych) lub pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części do akcji lub wyżej wymienionych papierów wartościowych wymaga, oprócz spełnienia pozostałych wymogów do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wynikających ze Statutu Spółki oraz przepisów prawa, także zgody udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez: (i) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz (ii) PBG spółka akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji (KRS: 0000184508), a jeżeli spółka ta przestanie być akcjonariuszem Spółki, to przez: PBG Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000353785).” Rejestracja zmian Statutu Spółki nastąpiła wskutek złożenia przez Spółkę oraz PBG spółka akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji (KRS: 0000184508) skarg na postanowienie referendarza sądowego z dnia 22 lutego 2024 r. w przedmiocie odmowy rejestracji ww. zmiany Statutu Spółki, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę § 27 ust. 2, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 lutego 2024 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty