Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
26.04.2024, 15:01

RFK Podsumowanie subskrypcji akcji serii L2.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”), w związku z zakończeniem i podsumowaniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L2 (dalej: „Akcje”), przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:
1. Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 1 września 2023 r. Data zakończenia subskrypcji Akcji: 21 grudnia 2023 r. 2. Data przydziału Akcji: 21 grudnia 2023 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 559.373. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji nastąpiła w jednej transzy, w której nie dokonano redukcji. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 559.373. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 559.373. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna Akcji wyniosła 2,00 zł za każdą Akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji nastąpiła w jednej transzy, w której 3 osoby prawne złożyły zapisy na Akcje. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji nastąpiła w jednej transzy, w której przydzielono Akcje 3 osobom prawnym. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.118.746,00 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 0,00 zł (z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW): a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł, b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy, d) promocja oferty: nie dotyczy. Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Nie dotyczy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wyniósł: 0,00 zł. 14. Sposób opłacenia Akcji: Akcje zostały w całości opłacone wkładami niepieniężnymi.

Inne komunikaty