Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
30.04.2024, 21:42

RFK RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługMSR  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  RAFAKO SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RAFAKO Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  47-400 Racibórz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Łąkowa 33  
  (ulica) (numer)  
  032 415 48 62 032 415 34 27  
  (telefon)  (fax)  
  info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6390001788 270217865  
  (NIP)  (REGON)  
  259400Q2BUT499PKRE25 0000034143  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska P.S.A. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży221 119,00265 448,0048 665,0056 628,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-303 255,00-53 335,00-66 742,00-11 378,00 
 Zysk (strata) brutto-332 917,003 110,00-73 271,00663,00 
 Zysk (strata) netto-336 300,00-25 683,00-74 015,00-5 479,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-42 858,00-41 159,00-9 432,00-8 780,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 917,00752,00-1 302,00160,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 596,0090 289,001 012,0019 261,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-44 179,0049 882,00-9 723,0010 641,00 
 Średnia ważona liczba akcji160 880 445,00160 880 445,00160 880 445,00160 880 445,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-2,09-0,16-0,46-0,03 
 Aktywa razem423 984,00604 239,0097 512,00128 838,00 
 Zobowiązania długoterminowe331 658,00322 167,0076 278,0068 694,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe551 507,00400 271,00126 842,0085 347,00 
 Kapitał własny-459 181,00-118 199,00-105 607,00-25 203,00 
 Kapitał zakładowy1 609,001 609,00370,00343,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)-2,85-0,73-0,66-0,16 
 
 ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu 2022 4,6876 4,6899 2023 4,5437 4,3480 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 raf_jsf_2023-12-31.xhtmlSprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. za 2023 rok. 
 raf_jsf_2023-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. za 2023 rok - podpisy. 
 rfk_sprawozdanie_z_dzial_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności RAFAKO S.A. za 2023 rok. 
 rfk_sprawozdanie_z_dzial_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności RAFAKO S.A. za 2023 rok - podpisy. 
 RAFAKO_2023_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. za 2023 rok. 
 RAFAKO_2023_BSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. za 2023 rok - podpisy. 
 RFK_Oswiadcz_RN_ocena_JSF_2024-04-30.xhtmlOcena Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. dotycząca sprawozdania Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 RFK_Oswiadcz_RN_wybor_audytora_2024-04-30.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami. 
 RFK_Oswiadcz_RN_KA_2024-04-30.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu. 
 RFK_Stanowisko_Zarzadu_i_RN_2023.xhtmlStanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego w raporcie z badania. 
 RFK_Stanowisko_Zarzadu_i_RN_2023.xhtml.xadesStanowisko organu zarządzającego RAFAKO S.A. wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego w raporcie z badania - podpisy. 
 Raport_niefinansowy_RAFAKO_2023.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2023 rok. 
 Raport_niefinansowy_RAFAKO_2023.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2023 rok - podpisy. 

Załączniki

Inne komunikaty