Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
30.04.2024, 21:46

RFK SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-30    
 
 
  RAFAKO SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  RAFAKO Elektromaszynowy (ele)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  47-400 Racibórz  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Łąkowa 33  
  (ulica) (numer)  
  032 415 48 62 032 415 34 27  
  (telefon)  (fax)  
  info@rafako.com.pl www.rafako.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  6390001788 270217865  
  (NIP)  (REGON)  
  259400Q2BUT499PKRE25 0000034143  
    (LEI)       (KRS)   
 Grant Thornton Polska P.S.A. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody netto ze sprzedaży335 208,00391 007,0073 775,0083 413,00 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej-269 746,00-58 988,00-59 368,00-12 584,00 
 Zysk (strata) brutto-298 575,00-3 610,00-65 712,00-770,00 
 Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej-301 962,00-31 398,00-66 458,00-6 698,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-64 683,00-47 490,00-14 236,00-10 131,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 115,00-2 208,002 666,00-471,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 472,0088 923,00-544,0018 970,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem-55 040,0039 225,00-12 114,008 368,00 
 Średnia ważona liczba akcji160 880 445,00160 880 445,00160 880 445,00160 880 445,00 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-1,88-0,18-0,41-0,04 
 Aktywa razem441 523,00653 401,00101 546,00139 321,00 
 Zobowiązania długoterminowe333 814,00325 438,0076 774,0069 391,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe584 250,00496 631,00134 372,00105 894,00 
 Kapitał własny jednostki dominującej-476 162,00-169 244,00-109 513,00-36 087,00 
 Kapitał zakładowy1 609,001 609,00370,00343,00 
 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)-2,96-1,05-0,68-0,22 
 
 ŚREDNIE KURSY WYMIANY EURO OGŁASZANE PRZEZ NBP Okres sprawozdawczy Średni arytmetyczny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu 2022 4,6876 4,6899 2023 4,5437 4,3480 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 rfk-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok. 
 rfk-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok - podpisy 
 rfk_sprawozdanie_z_dzial_GK.XHTMLSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok 
 rfk_sprawozdanie_z_dzial_GK.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok - podpisy. 
 RAFAKO_2023_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok. 
 RAFAKO_2023_BSSF_MSSF_SzB_PL.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2023 rok - podpisy. 
 RFK_Oswiadcz_RN_ocena_SSF_2024-04-30.xhtmlOcena Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 
 RFK_Oswiadcz_RN_wybor_audytora_2024-04-30.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami. 
 RFK_Oswiadcz_RN_KA_2024-04-30.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w zakresie funkcjonowania Komitetu Audytu. 
 RFK_Stanowisko_Zarzadu_i_RN_GK_2023.xhtmlStanowisko organu zarządzającego jednostki dominującej Grupy Kapitałowej RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z badania. 
 RFK_Stanowisko_Zarzadu_i_RN_GK_2023.xhtml.xadesStanowisko organu zarządzającego jednostki dominującej Grupy Kapitałowej RAFAKO wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do odstąpienia od wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w raporcie z badania - podpisy. 
 Raport_niefinansowy_RAFAKO_2023.xhtmlSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2023 rok. 
 Raport_niefinansowy_RAFAKO_2023.xhtml.xadesSprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2023 rok - podpisy. 

Załączniki

Inne komunikaty