Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ARH Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz wyznaczenia daty ZWZA

Zarząd spółki Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej „Spółka” informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyznaczeniu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2023 na dzień 18 czerwca 2024 roku oraz w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
W sprawie rekomendacji co do podziału zysku, Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 52 748 503,98 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzy złote 98/100) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023, w następujący sposób: 1) zysk w kwocie 52 646 438,70 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 70/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych poniżej („Zysk Przeznaczony do Podziału”); 2) Zysk Przeznaczony do Podziału powiększony o kwotę 11 699 208,60 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych 60/100 ), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym ma wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę 64 345 647,30 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 30/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) na 1 akcję; 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 26 908 179,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 78/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu 19 stycznia 2024 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2023, na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 80/27/XI/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. („Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie 0,46 zł (słownie: czterdzieści sześć groszy) na 1 akcję; 4) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 37 437 467,52 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 52/100), tj. w kwocie 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) na 1 akcję, w podziale Dywidendy uczestniczy 58.496.043 akcje; 5) zysk w kwocie 102 065,28 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmienioną uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku. Zarząd Spółki zawnioskuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA ustaliło jako dzień Dywidendy 11 lipca 2024, zaś jako dzień wypłaty Dywidendy 25 lipca 2024r.

Inne komunikaty