Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
14.05.2024, 20:37

ADV RR /2023: formularz dla raportów rocznych

Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2023 wprowadzone zostały opisane poniżej korekty.
Nie zostało ujęte zwiększenie pozycji odpisów na należności w kwocie 107 tys. zł oraz zmniejszenie pozycji stanu rezerw w kwocie 91 tys. zł. Dodatkowo, została dokonana reklasyfikacja zobowiązań i rezerw w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej Emitenta, w wyniku czego zmianie uległy poniższe pozycje: • „Rezerwy długoterminowe” – 435 tys. zł zamiast 0 tys. zł • „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” – 10.909 tys. zł zamiast 13.607 tys. zł • „Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” – 4.219 tys. zł zamiast 1.870 tys. zł • „Rezerwy krótkoterminowe” – 317 tys. zł zamiast 376 tys. zł Dodatkowo Emitent informuje, że w toku prowadzonego przez biegłego rewidenta badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023, zmianie uległo również kilka not ww. sprawozdania. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach. Emitent wskazuje, iż zmianie uległy również ujawnienia w sprawozdaniu z działalności odpowiadające skorygowanym pozycjom jednostkowego sprawozdania finansowego za 2023 rok. Jednocześnie Emitent informuje, iż poza uwzględnieniem ww. zmian w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w dniu dzisiejszym zostanie opublikowany skorygowany jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2023 uwzględniający brakujące Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, Stanowisko Zarządu Adiuvo Investments S.A. odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w raportach z badania rocznych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami ,Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz Ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Załączniki

Inne komunikaty