Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ADIUVO: strona spółki
14.05.2024, 20:46

ADV SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

Działając zgodnie z § 15 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2023 wprowadzone zostały opisane poniżej korekty.
Nie zostało ujęte zwiększenie pozycji odpisów na należności w kwocie 107 tys. zł oraz zmniejszenie pozycji stanu rezerw w kwocie 91 tys. zł, co miało wpływ na Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej. Dodatkowo, została dokonana reklasyfikacja zobowiązań i rezerw w Skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w wyniku czego zmianie uległy poniższe pozycje: • „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” – 13.236 tys. zł zamiast 15.568 tys. zł • „Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych” – 5.401 tys. zł zamiast 3.053 tys. zł • „Rezerwy krótkoterminowe” – 952 tys. zł zamiast 941 tys. zł Dodatkowo Emitent informuje, że w toku prowadzonego przez biegłego rewidenta badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2023, zmianie uległo również kilka not ww. sprawozdania. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje elementy sprawozdania finansowego Emitenta ze wskazaniem skorygowanych danych przed i po zmianach. Emitent wskazuje, iż zmianie uległy również ujawnienia w sprawozdaniu z działalności odpowiadające skorygowanym pozycjom skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok. Jednocześnie Emitent informuje, iż poza uwzględnieniem ww. zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w dniu dzisiejszym zostanie opublikowany skorygowany skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2023 uwzględniający brakujące Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Stanowisko Zarządu Adiuvo Investments S.A. odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w raportach z badania rocznych sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz Ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Załączniki

Inne komunikaty