Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
16.05.2024, 16:28

RFK Szacunkowe jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2024 roku.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości publicznej:
1. wybrane szacunkowe: (i) jednostkowe wyniki finansowe i operacyjne Emitenta („Szacunkowe Wyniki Jednostkowe”) oraz (ii) skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej Emitenta („Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane”) za I kwartał 2024 roku tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku, sporządzone w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych, a które to Szacunkowe Wyniki Jednostkowe i Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane są następujące: i. Szacunkowe Wyniki Jednostkowe: a. przychody ze sprzedaży – 34.945 tysięcy złotych, b. koszty podstawowej działalności operacyjnej – 55.068 tysięcy złotych, c. strata brutto na sprzedaży – 20.123 tysiące złotych, d. strata z działalności operacyjnej – 58.939 tysięcy złotych e. strata brutto – 76.597 tysięcy złotych, f. strata netto z działalności kontynuowanej (strata netto) – 76.612 tysięcy złotych. ii. Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane: a. przychody ze sprzedaży – 51.777 tysięcy złotych, b. koszty podstawowej działalności operacyjnej – 72.017 tysięcy złotych, c. zysk brutto na sprzedaży – 20.240 tysięcy złotych, d. strata z działalności operacyjnej – 59.371 tysięcy złotych, e. strata brutto – 77.030 tysięcy złotych, f. strata netto z działalności kontynuowanej (strata netto) – 76.970 tysięcy złotych. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że największy ujemny wpływ na wynik finansowy z działalności operacyjnej Emitenta w I kwartale 2024 roku, jak i na skonsolidowany wynik finansowy z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta w I kwartale 2024 roku, miało : • podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów z tytułu należności handlowych związanych z wypowiedzianym przez Emitenta kontraktem, • podjęcie decyzji o dokonaniu korekty wyceny kontraktu długoterminowego dotyczącego budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w wyniku przeprowadzenia weryfikacji założeń odnośnie przyszłych kosztów, • poniesienie kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych i postojów w związku z niewystarczającym poziomem portfela zamówień, • koszty finansowe związane z odsetkami od instrumentów finansowych. Zarząd Emitenta zastrzega, że prezentowane wielkości tj. Szacunkowe Wyniki Jednostkowe, jak i Szacunkowe Wyniki Skonsolidowane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian opublikowanych danych szacunkowych, Emitent będzie informował odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty