Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
APLISENS: strona spółki
17.05.2024, 15:23

APN Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 15 maja 2024 r., Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2024 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pan Andrzej Kobiałka - zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r. oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad.
W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej” i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej APLISENS S.A za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań: a. Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej APLISENS w 2023 roku. b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APLISENS za 2023 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2023 wraz z oceną biegłego rewidenta i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i terminów dywidendy. 11. Informacja Zarządu zgodna z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu zgodnej z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025, przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku . 14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i szczegółowych parametrów realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2023 - 2025 za 2023 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji Programu Motywacyjnego. 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 czerwca 2024 r. opublikowane w raporcie nr 20/2024 pozostają bez zmian.

Załączniki

Inne komunikaty