Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
17.05.2024, 18:58

ARH Podwyższenie maksymalnej wartości programu emisji obligacji Emitenta oraz rozważana emisja w ramach zmienionego programu

Zarząd Archicom S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2024 roku pomiędzy Emitentem a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”) został zawarty aneks do umowy programowej z dnia 17 czerwca 2016 r., następnie zmienionej i ujednoliconej („Aneks”). Zgodnie z Aneksem, program emisji obligacji Emitenta został podwyższony z kwoty 500.000.000 PLN do 800.000.000 PLN łącznej maksymalnej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji („Program Emisji”).
Obligacje emitowane w ramach Programu Emisji („Obligacje”) będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego). W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Obligacje mogą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ramach zmienionego Programu Emisji, z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent rozważa emisję obligacji w ramach Programu Emisji. Rozważana emisja, o której mowa powyżej, dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej o okresie zapadalności do 4 lat. Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, bez konieczności sporządzania przez Spółkę prospektu ani memorandum informacyjnego. Świadczenia Spółki z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą podlegać wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowy terminarz i parametry rozważanej emisji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

Inne komunikaty