Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
20.05.2024, 18:50

ARH Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 584.960.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku Novotel Wrocław Centrum, ul. Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław
Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 r. c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego: a. wstęp; b. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2023 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2023; c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2023; d. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; e. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 3801 oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych; f. informację o łączonym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych; g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2023 roku; h. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; i. ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele; j. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności; k. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2023. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2023. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia teksu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.archicom.pl/o-archicom/relacje-inwestorskie/#walne-zgromadzenia Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty