Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

APR QSr 1/2024: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2024  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za1kwartał roku obrotowego 2024obejmujący okresod 2024-01-01 do 2024-03-31  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-05-21    
 
 
  AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  AUTO PARTNER S.A. Handel hurtowy (hah)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  43-150 Bieruń  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Ekonomiczna 20  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 325 15 00 +48 32 325 15 20  
  (telefon)  (fax)  
  zarzad@autoapartner.com www.autopartner.com  
  (e-mail)  (www)  
  6340011017 276249079  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 
 Przychody ze sprzedaży994 751836 645230 208177 991 
 Zysk/strata brutto na sprzedaży260 892220 77460 37646 968 
 Zysk/strata na działalności operacyjnej56 08861 99812 98013 190 
 Zysk/strata brutto50 52753 32111 69311 344 
 Zysk/strata netto40 32143 0199 3319 152 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej171 809161 73139 76034 407 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-24 235-8 828-5 609-1 878 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-149 660-134 741-34 635-28 665 
 Zmiana stanu środków pieniężnych przed uwzględnieniem skutków zmian kursów wymiany-2 08618 162-4833 864 
 Zysk na jedną akcję zwykłą [w PLN/w EUR]0,310,330,070,07 
 Aktywa razem1 774 3231 793 923412 547412 586 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania688 076747 731159 984171 971 
 Zobowiązania długoterminowe221 036291 57251 39367 059 
 Zobowiązania krótkoterminowe467 040456 159108 591104 912 
 Kapitał własny1 086 2471 046 192252 563240 615 
 Kapitał zakładowy13 06213 0623 0373 004 
 Liczba akcji [w szt.]130 620 000130 620 000   
 Wartość księgowa na jedną akcję [w PLN/w EUR]8,328,011,931,84 
       
 <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal"> Powy&#380;sze dane finansowe zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:<br>- pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w - wed&#322;ug &#347;redniego kursu okre&#347;lonego przez NBP na dzie&#324; 31 marca 2024 r. - 4,3009 PLN/EURO oraz na dzie&#324; 31 grudnia 2023 r. - 4,3480 PLN/EURO,<br>- pozycje skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz skr&#243;conego &#347;r&#243;drocznego skonsolidowanego sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w okre&#347;lonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. - 4,3211 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. - 4,7005 PLN/EUR. </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport Grupy Kapitałowej Auto Partner za 1 kwartał 2024.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2024-05-21Andrzej ManowskiWiceprezes Zarządu  
 2024-05-21Piotr JantaWiceprezes Zarządu  
 2024-05-21Tomasz WerbińskiCzłonek Zarządu  
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty