Notowania

giełda
29.04.2019 09:43

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

Rada Ministrów ma przyjąć projekt ustawy o świadczeniu dobry start - przewidujący wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na uczące się dziecko - w II kw. br., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program 'Dobry start', który jest kolejnym (przede wszystkim obok Programu 'Rodzina 500+') komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez Rząd. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans wśród uczniów, dlatego wsparciem z programu objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu bez względu na dochód. Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie 'dobry start') w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego" - czytamy w informacji.

Rządowy program "Dobry start" realizowany jest obecnie na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start" (M. P. poz, 514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061).

"Świadczenie dobry start stanowi istotny element polityki prorodzinnej, zasadnym jest zatem, aby uregulować sprawy z nim związane w akcie prawnym rangi ustawowej. Projekt przewiduje przeniesienie rozwiązań funkcjonujących dotychczas na poziomie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, na grunt ustawy. Jednocześnie w konsekwencji konieczne będzie uchylenie omawianych uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów" - czytamy dalej.

Świadczenie dobry start przysługiwać będzie, niezależnie od dochodu, na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24. roku życia. Przyznawanie i wypłata świadczenia dobry start będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiat, podkreślono w materiale.

Ponadto, dbając o prawidłowy rozwój polityki prorodzinnej rządu, wprowadzonych zostanie kilka zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin, zapowiedziano także.

"Dodatkowo proponuje się wprowadzenie następujących zmian w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin:

- podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od października 2020 r.,

- rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny uprawiający do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków budżetu państwa,

- wprowadzenie podstaw prawnych do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów niezbędnych do ustalenia uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dochodu z tytułu działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa, ryczałt od przychodów osób duchownych),

- wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu państwa spłacone,

- wprowadzenie doprecyzowania, że odpowiedzialność pracodawcy w przypadku bezumownego zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego lub wypłacania mu wynagrodzenia ,,pod stołem", skutkująca zwiększoną kwotą grzywny, ograniczona jest do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,

- wprowadzenie regulacji stanowiącej, że Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa" - wymieniono w informacji.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz