Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q32023Q22023Q12022Q4
AKTYWA243 366245 754246 057
Rzeczowe aktywa trwałe185 626186 782193 105
Nieruchomości inwestycyjne12 19712 19712 197
Wartości niematerialne i prawne364151
Wartość firmy2 6762 6892 719
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 1573 7183 879
Aktywa z tytułu bieżącego podatku386
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy4 5964 8254 934
Należności handlowe28 69029 08321 390
Rozliczenia międzyokresowe3 0063 1303 238
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe13
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1 4661 4212 147
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana134134134
Pożyczki i pozostałe należności1 7821 7331 874
Aktywa trwałe203 692205 428211 954
Aktywa obrotowe39 54040 19233 969
Amortyzacja (noty)6 0986 2365 933
Pozostałe całkowite dochody, netto19-207-162
Różnice kursowe91-116-222
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-72-9160
Przepływy operacyjne12 0254 6922 409
Wynik finansowy2 1831 3469
Amortyzacja (przepływy operacyjne)6 0986 2365 933
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej5 329-1 7001 595
Wynik na działalności inwestycyjnej-10-72-326
Podatek dochodowy zapłacony0
Zmiana stanu rezerw-1403871 586
Zmiana stanu zapasów2291 0141 087
Zmiana stanu należności-39-4 616972
Zmiana stanu zobowiązań-1 4252 194-6 377
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-200333-1 504
Pozostałe przepływy operacyjne0-430-566
Przepływy inwestycyjne-2 913-2 3882 385
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych0323698
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-2 913-2 711-21
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych
Nabycie aktywów finansowych1 708
Przepływy finansowe-9 067-2 477-5 183
Emisja akcji własnych0
Nabycie akcji własnych
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2673 5243 769
Spłacone kredyty i pożyczki-4 274-4 566-4 244
Płatności z tytułu leasingu-1 294-1 096-1 745
Odsetki z działalności finansowej-1 519-1 408-1 263
Pozostałe przepływy finansowe-2 2471 069-1 700
Przepływy pieniężne netto45-173-389
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu1 4211 5942 536
Środki pieniężne na koniec okresu1 4661 4212 147
Całkowite dochody ogółem2 2021 139-153
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-40 812-37 998-36 284
PASYWA243 366245 754246 057
Kapitał podstawowy67 09167 09167 091
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy72 84472 84472 844
Wyceny i różnice kursowe14 74214 59914 894
Pozostałe kapitały-25 086-25 086-25 086
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-12 208-14 374-15 880
Udziały niekontrolujące424407505
Rezerwy143197174
Długoterminowe rezerwy9371 1001 093
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 72513 64813 161
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5 9026 4865 270
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)19 88920 41420 005
Długoterminowe kredyty i pożyczki36 51139 54438 017
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 1931 1961 354
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 1421 3001 527
Zobowiązania handlowe26 20026 04123 566
Długoterminowe zobowiązania handlowe1 3651 7862 852
Zobowiązania z tytułu leasingu7 0217 68010 377
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu11 53110 88114 293
Przychody ze sprzedaży44 98741 43734 285
Przychody ze sprzedaży produktów i usług44 98741 43733 496
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów789
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego117 383115 074113 863
Zobowiązania długoterminowe65 21168 25970 943
Zobowiązania krótkoterminowe60 34862 01460 746
Zysk/strata ze sprzedaży4 1753 439-1 999
EBITDA10 96810 0898 129
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe19 88920 41420 005
Długoterminowe zobowiązania finansowe36 51139 54438 017
Zobowiązania finansowe56 40059 95858 022
Zysk/strata brutto2 9331 704204
Przychody finansowe1919250
Koszty finansowe-1 956-2 168-1 981
Różnice kursowe-261
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto2 1831 3469
Podatek dochodowy-750-358-195
Zysk/strata z działalności operacyjnej4 8703 8532 196
Pozostałe przychody operacyjne1 0856994 898
Pozostałe koszty operacyjne-390-285-1 085
Wynik na aktywach niefinansowych382
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej2 1901 142-153
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących12-30
Amortyzacja (koszt)-6 098-6 236-5 933
Zużycie materiałów i energii-10 046-9 184-10 592
Usługi obce-6 956-9 534-7 456
Podatki i opłaty-261-291-224
Wynagrodzenia-14 404-10 422-9 673
Ubezpieczenia społeczne i inne-2 040-1 967-1 693
Pozostałe koszty rodzajowe-970-244-619
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-37-120-94
Naliczone odsetki-797-4 058-6 664
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej2 1711 3499
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących12-30
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA246 057
Rzeczowe aktywa trwałe193 105
Nieruchomości inwestycyjne12 197
Wartości niematerialne i prawne51
Wartość firmy2 719
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 879
Aktywa z tytułu bieżącego podatku386
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy4 934
Należności handlowe21 390
Rozliczenia międzyokresowe3 238
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2 147
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana134
Pożyczki i pozostałe należności1 874
Aktywa trwałe211 954
Aktywa obrotowe33 969
Amortyzacja (noty)24 771
Pozostałe całkowite dochody, netto173
Różnice kursowe-9
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów182
Przepływy operacyjne25 197
Wynik finansowy940
Amortyzacja (przepływy operacyjne)24 771
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej5 225
Wynik na działalności inwestycyjnej-450
Podatek dochodowy zapłacony-21
Zmiana stanu rezerw1 304
Zmiana stanu zapasów1 401
Zmiana stanu należności-2 702
Zmiana stanu zobowiązań-1 807
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 554
Pozostałe przepływy operacyjne-910
Przepływy inwestycyjne-17 723
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych1 473
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-19 196
Nabycie aktywów finansowych
Przepływy finansowe-7 166
Emisja akcji własnych5 284
Zaciągnięte kredyty i pożyczki18 880
Spłacone kredyty i pożyczki-18 374
Płatności z tytułu leasingu-6 429
Odsetki z działalności finansowej-4 827
Pozostałe przepływy finansowe-1 700
Przepływy pieniężne netto308
Środki pieniężne na początek okresu1 839
Środki pieniężne na koniec okresu2 147
Całkowite dochody ogółem1 113
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-137 526
PASYWA246 057
Kapitał podstawowy67 091
Akcje/udziały własne
Kapitał zapasowy72 844
Wyceny i różnice kursowe14 894
Pozostałe kapitały-25 086
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-15 880
Udziały niekontrolujące505
Rezerwy174
Długoterminowe rezerwy1 093
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13 161
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku5 270
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)20 005
Długoterminowe kredyty i pożyczki38 017
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 354
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)1 527
Zobowiązania handlowe23 566
Długoterminowe zobowiązania handlowe2 852
Zobowiązania z tytułu leasingu10 377
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu14 293
Przychody ze sprzedaży139 446
Przychody ze sprzedaży produktów i usług138 657
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów789
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego113 863
Zobowiązania długoterminowe70 943
Zobowiązania krótkoterminowe60 746
Zysk/strata ze sprzedaży1 920
EBITDA32 283
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe20 005
Długoterminowe zobowiązania finansowe38 017
Zobowiązania finansowe58 022
Zysk/strata brutto1 096
Przychody finansowe542
Koszty finansowe-6 697
Różnice kursowe-261
Zysk/strata netto940
Podatek dochodowy-156
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 512
Pozostałe przychody operacyjne7 174
Pozostałe koszty operacyjne-1 964
Wynik na aktywach niefinansowych382
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej1 064
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących49
Amortyzacja (koszt)-24 771
Zużycie materiałów i energii-35 384
Usługi obce-31 640
Podatki i opłaty-1 113
Wynagrodzenia-35 472
Ubezpieczenia społeczne i inne-6 655
Pozostałe koszty rodzajowe-1 603
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-888
Naliczone odsetki-6 664
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej891
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących49
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport