Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q22023Q12022Q42022Q3
AKTYWA465 399536 574608 100593 537
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe107 106105 944105 968109 032
Wartości niematerialne i prawne2 7862 9773 0453 297
Wartość firmy240240240240
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego30923 494
Aktywa z tytułu bieżącego podatku4 6591 7725 02210 675
Aktywa finansowe13 28613 41315 6988 411
Długoterminowe aktywa finansowe1 3761 3761 3763 469
Zapasy13 76611 55014 73718 756
Należności handlowe50 802118 681114 375112 122
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe105 828128 806201 142193 307
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe7238231 0311 226
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty120 05899 751122 87075 777
Pozostałe aktywa długoterminowe42 46948 61719 34430 915
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana139267211226
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania2 1612 3572 7322 590
Aktywa trwałe156 861162 334134 045174 263
Aktywa obrotowe308 399373 973473 844419 048
Amortyzacja (noty)1 9501 9752 3942 151
Pozostałe całkowite dochody, netto-332-9941 400-278
Różnice kursowe-24192-10470
Zyski/straty aktuarialne-111-1 3411 856-430
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów20255-35282
Przepływy operacyjne21 906-24 990-52 8924 328
Wynik finansowy4 223-235 846-69 183993
Amortyzacja (przepływy operacyjne)1 9501 9752 3942 151
Różnice kursowe z działalności operacyjnej16-16
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej2 4123 653-23 235912
Wynik na działalności inwestycyjnej355-3712 551-2 129
Podatek dochodowy zapłacony-531-87-109-25
Zmiana stanu rezerw-32 6621 298-208-1 284
Zmiana stanu zapasów-2 2163 1874 019-4 608
Zmiana stanu należności73 633-34 71412 190-15 164
Zmiana stanu zobowiązań-24 465147 923-32 9155 339
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów2 08687 86659 6935 870
Pozostałe przepływy operacyjne21-23 9143 612
Wynik na zmianie wartości aktywów-2 900128-12 0198 677
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne-831 6284 764-8 579
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych4 38233910 749274
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-4 867-994-932-845
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych10 7212 279
Nabycie aktywów finansowych-10 802-1-5 260-8 008
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej478207
Pozostałe przepływy inwestycyjne55
Przepływy finansowe-1 46715295 23310 211
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne100 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki3424-145
Spłacone kredyty i pożyczki-658-107-4 4738 697
Płatności z tytułu leasingu-320-337-531 567
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-91-298-289147
Pozostałe przepływy finansowe-40147048-55
Przepływy pieniężne netto20 356-23 21047 1055 960
Różnice kursowe-4991-120
Środki pieniężne na początek okresu99 751122 87075 77769 817
Środki pieniężne na koniec okresu120 05899 751122 87075 777
Całkowite dochody ogółem3 683-237 624-90 927-594
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-2 859-3 196-3 009-2 762
Koszty ogólnego zarządu-10 477-9 069-8 932-10 216
Koszt własny sprzedaży-50 331-83 306-89 003-109 596
PASYWA465 399536 574608 100593 537
Kapitał podstawowy1 6091 6091 6091 609
Kapitał zapasowy
Wyceny i różnice kursowe-339-140-235-163
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-439 813-444 617-207 312-116 187
Udziały niekontrolujące-760162576306
Rezerwy31 55855 85154 86612 934
Długoterminowe rezerwy35 12543 38341 72985 725
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego26483
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku7 17426 3923 3652 496
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe121 773135 982144 506158 771
Świadczenia pracownicze17 58518 34518 33416 379
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)5 4965 9715 6365 667
Długoterminowe kredyty i pożyczki55 13254 14553 55956 985
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)183 749203 507193 563123 021
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe365 177355 607219 961243 232
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji79 89678 36075 649
Zobowiązania z tytułu leasingu6068269061 146
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 1671 1911 3881 533
Przychody ze sprzedaży68 552105 23226 329116 152
Przychody ze sprzedaży produktów i usług103 55530 941
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów1 6771 752
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-6 364
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-438 543-443 148-205 938-114 741
Zobowiązania długoterminowe293 357313 061316 831303 097
Zobowiązania krótkoterminowe611 345666 499496 631404 875
Zysk/strata ze sprzedaży4 8859 661-74 615-6 422
Zysk/strata brutto ze sprzedaży18 22121 926-62 6746 556
EBITDA16 911-226 793-89 8294 462
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe5 4965 9715 6365 667
Długoterminowe zobowiązania finansowe135 028132 505129 20856 985
Zobowiązania finansowe140 524138 476134 84462 652
Zysk/strata brutto4 223-235 846-69 183993
Przychody finansowe1 06596926 887-16
Koszty finansowe-11 803-8 047-2 941-1 302
Różnice kursowe-906
Wynik na inwestycjach
Zysk/strata netto4 015-236 630-92 327-316
Podatek dochodowy-208-784-23 144-1 309
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej14 961-228 768-92 2232 311
Pozostałe przychody operacyjne17 0343 33810 81312 961
Pozostałe koszty operacyjne-6 958-241 767-28 809-4 359
Wynik na aktywach niefinansowych388131
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej4 605-237 210-91 196-1 698
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-922-4142691 104
Koszty według rodzaju-467 340
Amortyzacja (koszt)-9 095
Zużycie materiałów i energii-79 815
Usługi obce-254 759
Podatki i opłaty-6 908
Wynagrodzenia-92 712
Ubezpieczenia społeczne i inne-19 599
Pozostałe koszty rodzajowe-4 452
Naliczone odsetki-7 736-3 587
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej4 895-236 219-92 629-1 392
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-880-4113021 076
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2022202120202019
AKTYWA608 100655 0141 037 6021 302 431
Instrumenty pochodne
Inwestycje w jednostki powiązane
Rzeczowe aktywa trwałe105 968119 975125 092147 362
Wartości niematerialne i prawne3 0453 8264 9116 840
Wartość firmy2402404816 704
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego30924 52625 56242 672
Aktywa z tytułu bieżącego podatku5 0226 23919 85714 103
Aktywa finansowe15 69889
Długoterminowe aktywa finansowe1 3762 5551 4641 496
Zapasy14 73713 68623 11233 027
Należności handlowe114 375107 826381 185488 546
Długoterminowe pożyczki i należności
Rozliczenia międzyokresowe201 142247 684303 964397 037
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 0315321 5574 866
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty122 87083 75176 36666 082
Pozostałe aktywa długoterminowe19 34433 82062 32277 780
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana2114 3484 512123
Pożyczki i pozostałe należności
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania2 7325 9177 21715 793
Aktywa trwałe134 045191 391228 606303 513
Aktywa obrotowe473 844459 275804 484998 795
Amortyzacja (noty)9 18110 28215 12517 599
Pozostałe całkowite dochody, netto2 6552 515962-5 805
Różnice kursowe-98-8221-235
Zyski/straty aktuarialne3 3983 115915-6 877
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów-645-592-1741 307
Przepływy operacyjne-47 49033 55438 299-19 147
Wynik finansowy-31 663-11 802-309 330-475 674
Amortyzacja (przepływy operacyjne)9 18110 28215 12517 599
Różnice kursowe z działalności operacyjnej24-65
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej-20 2783 8513 2204 457
Wynik na działalności inwestycyjnej3 013-3 0645 4179 608
Podatek dochodowy zapłacony-504-5 105-2 010-2 482
Zmiana stanu rezerw-20 329-10 99819 01838 512
Zmiana stanu zapasów-1 0519 4269 9151 126
Zmiana stanu należności13 256317 703151 266-113 100
Zmiana stanu zobowiązań-50 372-300 409112 001288 312
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów47 31925 01526 263187 527
Pozostałe przepływy operacyjne7 51970169-27
Wynik na zmianie wartości aktywów-3 581-1 4157 22125 060
Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej
Przepływy inwestycyjne-2 2082 4266 541-151
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych15 2634 1118 9322 998
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-3 280-608-2 840-3 235
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych535
Nabycie aktywów finansowych-14 398-1 171-86-148
Zwrot udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej20794
Pozostałe przepływy inwestycyjne234
Przepływy finansowe88 923-28 577-34 662-3 283
Emisja akcji własnych
Wyemitowane papiery dłużne100 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2661 80412 244
Spłacone kredyty i pożyczki-8 722-23 692-29 424-2 621
Płatności z tytułu leasingu-1 738-2 520-4 978-7 501
Inne wypłaty z zysku
Odsetki z działalności finansowej-563-2 292-2 178-4 598
Pozostałe przepływy finansowe-54-339114-807
Przepływy pieniężne netto39 2257 40310 178-22 581
Różnice kursowe-106-18106-29
Środki pieniężne na początek okresu83 75176 36666 08288 692
Środki pieniężne na koniec okresu122 87083 75176 36666 082
Całkowite dochody ogółem-49 134-10 206-327 228-483 391
Koszt sprzedanych produktów i usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Koszty sprzedaży-11 798-9 112-14 299-22 884
Koszty ogólnego zarządu-35 320-34 280-48 735-49 702
Koszt własny sprzedaży-388 473-554 264-1 396 215-1 532 203
PASYWA608 100655 0141 037 6021 302 431
Kapitał podstawowy1 609321 761254 864254 864
Kapitał zapasowy165 119165 119165 119
Wyceny i różnice kursowe-235-126-111-272
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-207 312-641 215-625 562-309 467
Udziały niekontrolujące576-1 767-7 2294 019
Rezerwy54 86611 35442 73449 586
Długoterminowe rezerwy41 729108 96891 70265 832
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku3 3659 8276 31924 080
Pozostałe zobowiązania
Pozostałe zobowiązania długoterminowe144 506199 25653 63220 600
Świadczenia pracownicze18 33415 10038 01423 859
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)5 6363 92585 289113 051
Długoterminowe kredyty i pożyczki53 55960 4461 15024
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)193 563183 307216 710273 326
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)
Zobowiązania handlowe219 961213 673708 132604 731
Długoterminowe zobowiązania handlowe
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji75 649
Zobowiązania z tytułu leasingu9063 7034 9345 490
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu1 3881 6831 9057 589
Przychody ze sprzedaży391 007525 3301 207 7661 244 904
Przychody ze sprzedaży produktów i usług393 259520 6771 277 3461 244 989
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów4 1128 5744 263999
Pozostałe przychody z działalności podstawowej-6 364-3 921-73 843-1 084
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego-205 938-154 461-205 690110 244
Zobowiązania długoterminowe316 831370 353148 38994 045
Zobowiązania krótkoterminowe496 631440 8891 102 1321 094 123
Zysk/strata ze sprzedaży-44 584-72 326-251 483-359 885
Zysk/strata brutto ze sprzedaży2 534-28 934-188 449-287 299
EBITDA-49 8075 006-292 960-419 962
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe5 6363 92585 289113 051
Długoterminowe zobowiązania finansowe129 20860 4461 15024
Zobowiązania finansowe134 84464 37186 439113 075
Zysk/strata brutto-31 663-11 802-309 330-475 674
Przychody finansowe33 70819 3883 0839 294
Koszty finansowe-7 188-25 808-7 750-46 395
Różnice kursowe805-1063 322-1 012
Wynik na inwestycjach100
Zysk/strata netto-51 789-12 721-328 190-477 586
Podatek dochodowy-20 126-919-18 860-1 912
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-58 988-5 276-308 085-437 561
Pozostałe przychody operacyjne27 95621 45845 2965 189
Pozostałe koszty operacyjne-43 001-41 047-104 306-83 124
Wynik na aktywach niefinansowych64186 6392 408259
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-51 477-15 668-315 981-478 890
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących2 3435 462-11 247-4 501
Koszty według rodzaju-467 340-637 161-1 517 972-1 510 725
Amortyzacja (koszt)-9 095-10 283-15 108-17 599
Zużycie materiałów i energii-79 815-175 543-376 314-230 873
Usługi obce-254 759-331 979-922 103-1 052 373
Podatki i opłaty-6 908-10 068-10 600-8 757
Wynagrodzenia-92 712-92 862-146 005-158 813
Ubezpieczenia społeczne i inne-19 599-19 439-30 492-33 374
Pozostałe koszty rodzajowe-4 4523 013-17 350-8 936
Naliczone odsetki-7 082-10 401-6 921-6 764
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-54 121-18 176-316 883-473 121
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących2 3325 455-11 307-4 465
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport