Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
18.08.2016 09:25

Idea Bank ma aneks dotyczący umowy zakupu akcji Getin Leasing

Podziel się
Dodaj komentarz

Idea Bank zawarł ze spółkami LC Corp B.V oraz Idea Leasing aneks do umowy sprzedaży akcji Getin Leasing (GL), zawartej w kwietniu br., w celu szybszej realizacji transakcji nabycia akcji GL przez grupę Idea Bank, podał bank. Idea Leasing nabędzie, a LC Corp sprzeda 5 649 akcji zwykłych imiennych GL, stanowiących 75% kapitału zakładowego GL i uprawniających do 75% udziału w ogólnej liczbie głosów w GL.

"Mając na uwadze postanowienia umowy dotyczące formuły ustalenia ceny zakupu za akcje GL przewidujące m.in. płatność z tytułu udziału w zyskach GL za lata 2016 i 2017 oraz koszty odsetek, emitent postanowił o zmianie zapisów umowy, mających na celu szybszą realizację transakcji nabycia akcji GL przez grupę kapitałową emitenta" - czytamy w komunikacie.

Tym samym Idea Bank przeniósł na Idea Leasing wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy oraz z umowy o świadczenie usług maklerskich zawartej przez Idea Bank z firmą inwestycyjną 13 kwietnia 2016 r. (umowa pośrednictwa), a Idea Leasing z dniem zawarcia aneksu wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Idea Banku,wynikające z wyżej wymienionych umów.

"Ponadto, strony postanowiły, że Idea Leasing nabędzie, a LC Corp sprzeda 5 649 akcji zwykłych imiennych GL, stanowiących 75 % kapitału zakładowego GL i uprawniających do 75 % udziału w ogólnej liczbie głosów w GL"- czytamy dalej.

Idea Bank podał, że zamknięcie transakcji i przeniesienie własności akcji nastąpi pod warunkiem spełnienia przez grupę kapitałową banku wymogów ostrożnościowych, w tym kapitałowych, wiążących grupę na podstawie przepisów prawa i rekomendacji nadzorczych, lecz nie później niż do dnia zatwierdzenia wyniku finansowego grupy Idea Banku za rok obrotowy 2016 lub do dnia 30 czerwca 2017 r., w zależności od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej.

Sposób obliczenia ceny za akcje nie uległ zmianie, za wyjątkiem niższej łącznej ceny za akcje w części dotyczącej udziału w zyskach GL za lata 2016 i 2017 oraz kosztu odsetek, wskutek szybszej realizacji transakcji.

"Cena za akcje będzie stanowiła sumę: kwoty 291 192 100,00 zł oraz kwoty stanowiącej udział Idea Leasing w zaudytowanym zysku netto grupy kapitałowej GL wypracowanym w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, na który przypadnie dzień zamknięcia transakcji, pomniejszonym o kwotę 22 000 000,00 zł" - czytamy dalej.

Część ceny w kwocie 271 192 100,00 zł płatna będzie przez Idea Leasing w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu, natomiast pozostała część ceny dotycząca udziału Idea Leasing w zysku GL płatna będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia zamknięcia transakcji, podano także.

Według komunikatu, aneks uprawnia LC Corp do żądania sprzedaży przez Idea Leasing na rzecz LC Corp akcji Getin Leasing w liczbie 2 711, stanowiących 35,99% kapitału zakładowego GL oraz 35,99% udziału w ogólnej liczbie głosów w GL (opcja call). Opcja call może zostać wykonana w przypadku nabycia przez Idea Leasing akcji, w każdym czasie po dniu zamknięcia transakcji.

Na podstawie aneksu strony postanowiły także o uchyleniu postanowień Umowy dotyczących opcji put, podano także.

W połowie kwietnia Idea Bank zawarła ze spółką LC Corp B.V. umowę, na podstawie której zobowiązał się nabyć 3 765 akcji zwykłych imiennych Getin Leasing (GL), stanowiących 49,99% kapitału zakładowego, podał bank. Cenę ustalono na 184,55 mln zł plus 49,99% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GL za rok obrotowy 2016.

Dzięki połączeniu Idea Leasing i Getin Leasing powstanie największa firma leasingowa w Polsce, posiadająca 15-proc. udział w rynku, z łącznym efektem synergii szacowanym na poziomie 40- 80 mln zł (6 - 11 mln zł rocznie).

Wartość połączonego portfela leasingowego to 9,4 mld zł na koniec I półr. 2016 r., zaś wartość sprzedaży obu grup to 3 mld zł.

Prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak informował niedawno ISBnews, że grupa chce jak najszybciej zintegrować Idea Leasing i Getin Leasing i oczekuje, że połączona spółka będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe grupy począwszy od I półrocza 2017 roku.

Na początku marca br. Getin Holding (GH) zawarł z LC Corp B.V. jako kupującym umowę sprzedaży 2 957 akcji Getin Leasing, stanowiących 39,26% kapitału oraz 39,26% udziału w głosach w Getin Leasing (umowa 1) oraz warunkową umowę sprzedaży dalszych 755 akcji Getin Leasing, stanowiących 10,02% kapitału tej spółki (umowa 2).

W połowie lutego Getin Noble Bank (GNB) poinformował, że podpisał z LC Corp B.V. umowę sprzedaży 50,72% udziałów Getin Leasing. Wartość transakcji miała wynieść 218 mln zł.

Przedmiotem działalności Getin Leasing jest działalność leasingowa, a w szczególności leasing samochodów osobowych i dostawczych, a także transportu ciężkiego.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz