Ubezpieczenie oszczędnościowe
Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym mają z reguły bardzo zminimalizowaną ochronę ubezpieczeniową. Celem tego typu ubezpieczeń jest gromadzenie środków finansowych.
Wypłata zgromadzonych oszczędności zależnie od warunków zawartej umowy i sytuacji życiowej może nastąpić w następujących okolicznościach:
 • w przypadku Twojej śmierci w okresie ważności umowy ubezpieczenia,
 • na koniec okresu ubezpieczenia określonego w polisie,
 • przy rozwiązaniu umowy w trakcie jej trwania.
Podobnie jak w innych ubezpieczeniach funkcjonują tu umowy dodatkowe. Warunki ogólne ubezpieczenia precyzują jakiego rodzaju umowy można dokupić.

Warto wiedzieć
Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam następujące korzyści:
 • długoterminowa inwestycja, gwarantująca dodatek do emerytury lub przeznaczona na inny konkretny cel,
 • odkładane pieniądze inwestowane są przez profesjonalistów w różne instrumenty finansowe, co przy niewielkiej znajomości rynku finansowego daje nam możliwości osiągnięcia optymalnych zysków.
Ubezpieczenia oszczędnościowe dają nam możliwość:
 • zaciągnięcia kredytu pod zastaw polisy /pod jej aktualną wartość,
 • zgromadzenia odpowiednich środków na naukę dla dzieci lub ich start w dorosłe życie,
 • odłożenia pieniędzy na przyszłość - szczególnie dla osób samotnych lub takich, które nie mają potrzeby zabezpieczenia bliskich.
Cechy charakteryzujące ubezpieczenie oszczędnościowe:
 • okres ubezpieczenia podawany jest w latach lub do ukończenia określonego wieku, w praktyce najczęściej do osiągnięcia wieku emerytalnego; okres ubezpieczenia wybierasz w zależności od potrzeb.
 • towarzystwa stosują najczęściej dobrowolną deklarację wysokości składki ubezpieczenia, narzucają jedynie minimalne obowiązujące.
 • suma ubezpieczenia, jako kwota od której wypłacane są świadczenia, praktycznie nie istnieje; w ubezpieczeniach o charakterze oszczędnościowym pod uwagę brana jest tzw. wartość polisy, czyli aktualna na dany dzień wysokość środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnym rachunku osoby ubezpieczonej.
 • na wypadek Twojej śmierci w trakcie trwania umowy, osoba wskazana otrzymuje większą z kwot: aktualną wartość polisy, z tym że jest ona powiększona o 10 lub 20% w zależności od towarzystwa lub sumę wpłaconych składek; w przypadku zerwania umowy, czy też z jej końcem otrzymujesz wartość polisy, jednak tak jak w każdej umowie, także i tutaj stosowane są potrącenia za zerwanie umowy w trakcie jej trwania, których wysokość ustala procentowo towarzystwo
Wybierając terminowe ubezpieczenie na życie zwróć uwagę:
 • czy możesz dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres interesującej Ciebie ochrony,
 • kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia,
 • czy jest możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie.
Aby uniknąć przykrych niespodzianek, zawsze sprawdź lub zapytaj o wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, za które nie otrzymasz wypłaty świadczenia.