Na skróty
Forum Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Utrata renty

wiwan / 2014-02-18 20:52 / Tysiącznik na forum
Jestem ich ciekaw.
Bo skoro orzeczenie lekarskie jest pozytywne tj. orzeka niezdolność do pracy, i jest to kolejne orzeczenie, a przy pierwszej decyzji zostały spełnione warunki stażowe, więc decyzja odmowna wskazuje na podważenie prawdziwości dokumentów pierwotnie złożonych. Pociągałoby to więc również decyzję o zwrocie dotychczasowej renty jako świadczenia nienależnego za 3 lata wstecz zgodnie z art. 138 ustawy emerytalnej.

No chyba, że ZUS sam teraz stwierdził swoją pomyłkę tj. błędnie przyznał pierwotnie rentę, mimo że z dokumentów mamy wynikało, że nie spełniła warunków jej uzyskania. Wtedy nie byłoby podstawy zwrotu - bo dawniejsza taka możliwość z art.114, ust. 1a została zakwestionowana przez TK 28 lutego 2012 r., sygn. akt K 5/11.

Re: DOT ZWROTY Z OFFE

wiwan / 2014-02-18 20:35 / Tysiącznik na forum
Jeśli wdowa po zmarłym członku OFE nie uzyskała wypłaty gotówkowej poza przekazaniem połowy środków zmarłego do jej OFE to oznacza, że zmarły wskazał za życia innego uposażonego- który uzyskał do nich prawo.

Wynika to z art. 131 i 132 wspomnianej już w tym wątku USTAWY
z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1

Re: reklamacja a KPiR

wiwan / 2014-02-18 14:31 / Tysiącznik na forum
Tak korekta faktury.

Korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna. Jeżeli zaś zwrócony towar był uprzednio ujęty przez podatnika w spisie z natury, podlegającym wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, to zdaniem organów podatkowych, należy również odpowiednio skorygować spis z natury.
Obecnie organy podatkowe prezentują pogląd, że niezależnie od przyczyn wystawienia faktury korygującej (m.in. zwrotu towaru w związku z reklamacją związaną z udzieloną gwarancją), korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna.

W wydanych w ostatnim czasie interpretacjach indywidualnych dotyczących korekty przychodu sprzedawcy organy podatkowe twierdzą, że:

faktura korygująca (np. z tytułu zwrotu towarów) nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości,

późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, wpływa jedynie na jego wysokość,

punktem odniesienia dla faktury korygującej jest zawsze faktura pierwotna,

w konsekwencji zwrot towarów (udzielenie rabatu, itp.) potwierdzony wystawieniem faktury korygującej, wpływa na zmniejszenie wcześniej uzyskanego przychodu ze sprzedaży - zdarzenia te powinny zatem zostać uwzględnione w wielkości przychodów poprzez ich zmniejszenie w tym okresie sprawozdawczym (miesiącu), w którym pierwotnie wykazano przychód.
Przedsiębiorca, który w związku z otrzymanym zwrotem towarów wystawił fakturę korygującą, powinien wynikającą z tej faktury kwotę zmniejszającą przychód ująć w kolumnie 7 podatkowej księgi "Wartość sprzedanych towarów i usług" (ze znakiem minus lub na czerwono) za ten miesiąc, w którym wpisał do księgi fakturę pierwotną.

Oprócz korekty przychodów przedsiębiorca, który uzyskał zwrot towaru, powinien również odpowiednio skorygować koszty podatkowe za ten sam okres.Towary handlowe i materiały zalicza do kosztów podatkowych z chwilą ich zakupu, zaś roczny dochód ustala z uwzględnieniem różnic remanentowych,W rezultacie, składniki majątku objęte spisem z natury, który przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić i wpisać do podatkowej księgi na koniec każdego roku (tj. niezużyte w danym roku podatkowym materiały, a także niesprzedane towary handlowe, wyroby gotowe, półwyroby, produkcja w toku, etc.) zostają wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem po zakończeniu roku podatkowego podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów otrzyma zwrot towarów, wystawi fakturę korygującą i skoryguje przychód za poprzedni rok podatkowy, to w takiej sytuacji korekty kosztów uzyskania przychodów związanych ze zwrotem towarów podlegających ujęciu w spisie z natury, powinien dokonać poprzez korektę spisu z natury na 31 grudnia poprzedniego roku.

Zdaniem organów podatkowych, korekta ta powinna polegać na wykazaniu w spisie z natury wartości towaru, który został sprzedawcy zwrócony.

Za Gofinem.

Re: Skladki preferencyjne

wiwan / 2014-02-18 14:17 / Tysiącznik na forum
Źle wyczytałeś. Okres 24 mc pada w zapisie mówiącym o tym, jak długo od rozpoczęcia DG trwa prawo do ulgi.
W zapisie o powstaniu prawa do ulgi okres ten nie pada. Jest tylko warunek 60 miesięcy.
Zatem nie masz żadnej resztki 10 miesięcy. Czyli prawo do ponownej ulgi dotyczyłoby sytuacji, gdybyś DG otworzył dopiero w listopadzie 2014 po upływie 60 miesięcy od działalności zlikwidowania.

Kwestię poprzedniego pracodawcy i usług na jego rzecz pomijam.

Podstawa- art. 18a Ustawy o systemie ub. społecznych.

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-02-18 13:57 / Tysiącznik na forum
A, czyli to renta z KRUS i decyzja została wydana w czasie, gdy renty jeszcze nie wznowiono. Zasady są takie same jak w ZUS.
Zaświadczenie o podjęciu nauki/pobieraniu nauki dołączasz do wniosku o wznowienie wypłaty renty. Wznowienie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku i jednocześnie ruszą potrącenia w opisanych granicach.

Jeszcze kwestia terminu- jeśli w decyzji o zwrocie podano ostateczną datę zwrotu i będzie ona wcześniejsza niż możliwa data podjęcia nauki i tego udokumentowania zaświadczeniem- będzie moim zdaniem potrzebny wcześniej wniosek o odroczenie spłaty nienależnie pobranej renty z argumentem takim, że teraz gotówkowo Cię nie stać, a podjąłeś kroki (np. złożenie dokumentów do szkoły) by rentę odzyskać, a więc Kasa będzie miała z czego sobie potrącać.

Lepiej sprawę załatwiać osobiście, czasem chcą jakichś dodatkowych oświadczeń.

Re: Debata o służbie zdrowia? Kaczyński i Tusk się mylą, za leczenie trzeba płacić

wiwan / 2014-02-18 13:15 / Tysiącznik na forum
Dokładnie tak. Zresztą składka zdrowotna to właściwie podatek, więc zwrot byłby tak samo zasadny jak w przypadku finansowania sobie ochrony przez agencję zamiast finansowania policji.

Przy okazji tej dyskusji (nie tu, ale w rządzie i parlamencie) warto może też zastanowić się nad....likwidacją składki zdrowotnej, tj.:
-uznać, że ubezpieczony jest każdy posiadacz peselu
- skończyć z bezsensownym najpierw naliczaniem składki, potem jej odprowadzaniem, odliczaniem jej większości od PIT, egzekwowaniem przez ZUS
- skorygować - niestety w górę stawkę PIT (o ok. 1 pkt) i ewentualnie inne podatki
- urealnić podatek rolników pod tym kątem
- finansować system opieki zdrowotnej z podatków

Re: Komu przysługuje renta rodzinna

wiwan / 2014-02-18 12:58 / Tysiącznik na forum
Jak nadpłata, z jakiego tytułu i co mówi decyzja.

Co do zasady w przypadku wypłacenia świadczenia nienależnego i istnienia dalszego prawa do świadczenia Zakład sam to rozlicza, tj. wypłaca świadczenie bieżące częściowo* aż do rozliczenia zwrotu renty określonego w decyzji o nienależności pobranego świadczenia za dany okres.

* to jaka część może być potrącana wynika z art. 139 do 141 ustawy emerytalnej.

Czyli można potrącić nawet 50% renty, ale do wypłaty musi zostać min. 60 % renty minimalnej.

Re: koszty uzyskania przychodu

wiwan / 2014-02-18 12:33 / Tysiącznik na forum
Pracownicze zryczałtowane KUP są niepodzielne miesięcznie, a nie rocznie. W Pana przypadku skoro zatrudnieni trwało i w styczniu i w grudniu- w rozliczeniu rocznym można wykazać koszty pełnoroczne tj. 1668, 72 zł jeśli zakład pracy jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, 1335 zł- jeśli w tej samej miejscowości.

Re: ulga na jedno dziecko

wiwan / 2014-02-18 12:17 / Tysiącznik na forum
To, że pozostawała Pani w związku małżeńskim przez cały 2013 r. (jak rozumiem) powoduje, że prawo do ulgi zależy od łącznej sumy dochodów obojga małżonków. Zatem Pani dochód ponad 56000 nie dyskwalifikuje z prawa do ulgi, dyskwalifikuje suma Pani i męża dochodów wyższa niż 112 000.

Chodzi o dochód podlegający PIT, a więc po odliczeniu kosztów uzyskania i składek społecznych.

Re: przejście ze zlecenia na etat = brak zwrotu podatku

wiwan / 2014-02-18 11:35 / Tysiącznik na forum
Kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł wynikająca ze skali podatkowej PIT dotyczy całorocznego dochodu opodatkowanego wg. zasad ogólnych bez względu na liczbę źródeł. Nie jest to kwota "ze zlecenia", ale kwota z 2013 r. z dochodów z etatu ORAZ ze zlecenia.
Wiek nie ma tu znaczenia dla zasad PIT, ma wpływ na brak oskładkowania.

Zwrot jest mniejszy, bo w czasie etatu płatnik już 1/12 ww kwoty przy naliczani zaliczki PIT już uwzględniał.

Re: Utrata renty

wiwan / 2014-02-18 11:28 / Tysiącznik na forum
Proszę jaśniej- matka prowadziła Działalność gospodarczą ? Obecna decyzja odmowna wskazuje na brak wymaganego stażu, w tym warunku 5 lat w ostatnim dziesięcioleciu ?
Uznano rentę za nienależną od 2004 r. i jest decyzja o zwrocie pobranej renty wstecz ?

Co jest w decyzji obecnie uzyskanej ? Czy obecnie stawanie przed komisją wynikało z tego, że od 2004 renta była okresowa i po prostu 'się kończyła' tj. dobiegał końca okres na jaki ostatnio została przyznana. Czy też była bezterminowa, albo kończąca się później, a ZUS sam z siebie wydał decyzję przerywającą rentę ?

Re: zadatek a ważność umowy

wiwan / 2014-02-18 11:00 / Tysiącznik na forum
Ratuje. Z takiej konstrukcji zapisów umowy wynika, że nie została ona zawarta. Dostawca szyby zbyt się pospieszył (nie chodzi tu o 14 dni).
PS. To, że w umowie nie ma zapisu o możliwości jej rozwiązania przez kupującego nie stanowi, że takiej możliwości nie ma- wynika ona po prostu z KC, a zadatek jest zabezpieczeniem właśnie na taki wypadek. Zapis o braku takiej możliwości byłby klauzulą niedozwoloną. Ale to już inna kwestia.

Re: Sprzedawca butów miał ponad miliard złotych przychodów

wiwan / 2014-02-18 10:37 / Tysiącznik na forum
CIT jest podatkiem DOchodowym.

Re: Pojedynek Kaczyński-Tusk? Jest odpowiedź

wiwan / 2014-02-18 10:29 / Tysiącznik na forum
Nie jest to dziedziczenie w rozumieniu KC, czyli takie jak w przypadku np. mieszkania.

Re: Debata o służbie zdrowia? Kaczyński i Tusk się mylą, za leczenie trzeba płacić

wiwan / 2014-02-18 10:10 / Tysiącznik na forum
Zapominasz o 'małym' szczególe odliczania 86% tej składki od PIT, a więc o efektywnym jej poziomie 1,25% podstawy.

Najnowsze wpisy