Na skróty
Forum Komentarze użytkownika "wiwan"

Komentarze użytkownika: wiwan

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-01-31 12:29 / Tysiącznik na forum
Dwie wiadomości.

1. dobra.

Jest Pan jednym z bardzo nielicznych przypadków ubezpieczonego, który w związku ze stażem i rodzajem wykonywanej pracy w wieku 60 lat spełni warunki uzyskania zarówno e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych z art. 184 ustawy emerytalnej jak i e. pomostowej- z jej art. 49, gdyż Pana praca poza wykazem A z rozporządzenia z 1983 r. ma swój odpowiednik w "nowym" wykazie tj. załączniku nr. 1 do Ustawy o e. pomostowych ( pod pozycją 7 ), więc nie jest wymagana praca w tych warunkach po 2008 r.

W związku z tym, że uzyska ją Pan po 2014 r. nie ma znaczenia to, o którą emeryturę Pan zawnioskuje- wysokość będzie ta sama. W tym roku byłaby jeszcze różnica, bo e. wcześniejsza byłaby liczona w sposób mieszany tj. 80% w sposób 'nowy' + 20% w sposób 'stary'.

2. zła

W innym wątku widziałem, że szuka Pan kolegów z huty- jak rozumiem są kłopoty z dokumentacją pracowniczą/płacową.
Uprzedzam więc, że o ile zeznaniami świadków można udowodnić przed ZUS okres pracy- jako istnienie okresu składkowego przebytego do dnia 14 listopada 1991 r., o tyle nie można tego uczynić w zakresie udowodnienia zarobków ANI tego, że okres pracy był okresem pracy w war.szczególnych. Warunki te muszą wynikać ze świadectwa pracy w war. szczególnych lub zaświadczenia o pracy w takich warunkach uzupełniającego świadectwo pracy.

Re: ulga na trzecie dziecko

wiwan / 2014-01-31 11:46 / Tysiącznik na forum
Zalecałbym ostrożność w braniu tego za dobrą w 100% monetę, bo Ustawa o PIT nie jest w tym zakresie taka liberalna i jasno wymaga od podatnika w tej sytuacji, aby :

1) wykonywał władzę rodzicielską;
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

w stosunku do dziecka małoletniego

oraz utrzymujących pełnoletnie dzieci w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej

Powyższe z art. 27f, ust. 1 i ust. 6 wspomnianej ustawy.

Re: Jak dostać świadczenie przedemerytalne?

wiwan / 2014-01-31 11:27 / Tysiącznik na forum
Wstępne warunki uzyskania świadczenia Pan spełnia z przynajmniej jednego- szóstego w ust. 1, art. 2 Ustawy o świadczeniach.

Drugim warunkiem jest rejestracja w PUP oraz uzyskanie i utrzymanie zasiłku dla bezrobotnych przez min. 6 miesięcy. Jeśli nie pracował Pan przez ostatni rok na część etatu- prawo do zasiłku będzie.

Tak, owe 3 miesiące nieprzebytego należnego wypowiedzenia zostaną zaliczone jako okres nieskładkowy na podstawie art. 7, pkt. 3 ustawy emerytalnej.
No chyba, że w tym czasie miał Pan okres składkowy- tj. podjął np. następną pracę, zlecenie itp. to oczywiście zalicza się okres składkowy.

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-01-31 11:03 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź niemożliwa bez podania:

-stażu ubezpieczeniowego na dzień 1.01.1999 r.
-okresu pracy w war. szczególnych lub szczególnym charakterze na ww dzień
- konkretnego stanowiska/rodzaju pracy (który wykaz, pozycja
- tego, czy praca ww w war. szczególnych lub szczególnym charakterze odbywała się po 2008 r.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-30 12:17 / Tysiącznik na forum
Absolutnie nim nie jestem, tylko nieco rozjaśniam to co jest napisane w ustawie, a niekoniecznie zrozumiałe :-)

Odpowiedź już jest "tam", gdzie być powinna.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-30 12:15 / Tysiącznik na forum
Są możliwe :

- odroczenia terminu płatności bieżącej składki,
- rozłożenia zadłużenia na raty,
- zmniejszenia wysokości wcześniej udzielonych rat

W myśl art. 41a ust. 1 pkt 1 Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Prezes KRUS lub upoważniony przez niego pracownik może umorzyć część lub całość wnioskowanej przez zainteresowanego należności w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach, np. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub innych sytuacji, które były niezależne od sposobu postępowania dłużnika.

Na początek na pewno mąż powinien zgłosić siebie i Panią do ubezpieczeń, ma na to termin 14 dni jak już pisałem od utraty zatrudnienia. Nawet jeśli zarejestrował się w PUP i uzyskał zasiłek dla bezrobotnych.

Najprawdopodobniej przy okazji pojawi się tedy kwestia Pani ubezpieczenia wstecz tj. tego dlaczego dotąd nie była Pani zgłoszona.

Liczba pytań na forum ostatnio sugeruje, że KASA w tym zakresie wzięła się do roboty.

Jeśli decyzji wstecznej teraz nie wyda- nie potrafię doradzić, czy samemu się "ujawniać".

Co ważne -przedawnienie w tym zakresie:

Do końca 2011 roku obowiązywał okres przedawnienia składek wynoszący 10 lat, Od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia wynosi 5 lat licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne. W nowych przepisach znalazło się jednak pewne zastrzeżenie. Otóż jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Czyli w Pani przypadku żaden kwartał ubezpieczenia jeszcze nie uległ przedawnieniu.

No i to co ważne- mówimy o ponad 1 ha przeliczeniowym powodującym obowiązek ubezpieczenia, a nie ha fizycznym.

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-01-30 11:56 / Tysiącznik na forum
Powszechny wiek emerytalny żony to 60 lat. Niestety dla prawa do emerytury w związku z tym, że jest z rocznika starszego niż 1949 wymagany jest dodatkowy warunek- minimalnego stażu ubezpieczeniowego. Obecnie ( 2014 i 2015 ) wynosi on dla kobiet 21 lat.

ALE ze USA też mamy umowę o koordynacji rent i emerytur, tyle że indywidualną Polska-USA, a nie wynikającą z rozporządzeń Rady Europy.

Zasady podobne. Żona uzyska polską emeryturę, bo uwzględni się jej brakujące do owych 21 lat okresy ub. społecznego w USA.

Emerytura lub renta z ZUS ustalona z uwzględnieniem łącznych okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i USA obliczana jest dwuetapowo:

ZUS najpierw oblicza teoretyczną (pełną) kwotę polskiego świadczenia, jaka przysługiwałaby zainteresowanemu, gdyby wszystkie polskie i amerykańskie okresy ubezpieczenia zostały przebyte w Polsce, przy czym:
teoretyczna kwota świadczenia to kwota emerytury lub renty z ZUS ustalona danej osobie z uwzględnieniem okresów amerykańskich tak jak gdyby okresy te zostały przebyte w Polsce,
przy obliczaniu teoretycznej kwoty świadczenia amerykańskie okresy ubezpieczenia traktowane są jako okresy składkowe w rozumieniu polskiej ustawy emerytalnej i przypisywana jest im wartość 1,3% podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok tych okresów,
przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty osobom posiadającym amerykańskie okresy ubezpieczenia stosuje się szczególne zasady, które zostały opisane w serwisie ZUS, a dotyczące osób posiadających okresy ubezpieczenia w państwach, z którymi Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń nie jest uwzględniany przychód (zarobki) z okresu podlegania amerykańskiemu ubezpieczeniu social security;
następnie ZUS oblicza rzeczywistą (częściową) kwotę polskiego świadczenia w oparciu o proporcję okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce do sumy wszystkich okresów ubezpieczenia przebytych w Polsce i w USA (tzw. świadczenie proporcjonalne). Rzeczywista (częściowa, proporcjonalna) kwota świadczenia stanowi kwotę emerytury lub renty należnej osobie zainteresowanej.

Więcej info dla Państwa ( jednostka wyznaczona do koordynacji RP- USA )

I Oddział ZUS w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
telefony:
+ 48 (22) 569-36-04
+ 48 (22) 569-36-13
+ 48 (22) 569-35-93
+ 48 (22) 569-36-50

Będzie też zdaje się złożenie wniosku o polską emeryturę w amerykańskim SSA na podstawie owej umowy.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-29 21:18 / Tysiącznik na forum
Żona utraciłaby status bezrobotnej, a więc i zasiłek dla bezrobotnych gdyby łączna powierzchnia gospodarstwa 2 ha przeliczeniowe. Te przeliczenia to dla mnie nieco czarna magia, ale zdaje się w Waszym przypadku do tego nie dojdzie.
Strażak jak rozumiem zawodowy, więc podlega Pan ub. społecznym mundurowym MSW, co zwalnia z obowiązku KRUS.
Żona z chwilą zakończenia/utraty zasiłku dla bezrobotnych zacznie podlegać obowiązkowo KRUS.
No chyba, że tak już to wiele razy w tym wątku napisano- nie prowadzicie i nie będziecie prowadzić dz. rolniczej na tych gruntach lub tylko żona nie będzie współpracować w prowadzeniu gospodarstwa ani gospodarstwa domowego z nim związanego- i zostanie to do KRUS zgłoszone, a w razie wątpliwości Kasy- udowodnione.

Podjęcie pracy przez żonę, albo uzyskanie stypendium stażowego z PUP znów zawiesi obowiązek KRUS chyba że jak wyżej napisano- ustanie on wcześniej na skutek sytuacji faktycznej zgłoszonej do KASY i przez nią nie zanegowanej.

Re: Działalność gospodarcza

wiwan / 2014-01-29 17:28 / Tysiącznik na forum
Tak. Możesz mieć dowolną liczbę PKD wpisanych w CEIDG. Zresztą nie można mieć kilku działalności jednoosobowych:

http://www.money.pl/forum/dwie-dzialalnosci-a-jedna-firma-i-spolca-cywilna-t3627613.html

http://www.money.pl/forum/czy-mozna-miec-dwie-firmy-jako-dzialalnosc-gospodarcza-t2889369.html

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-29 16:42 / Tysiącznik na forum
No to już jest dz. rolnicza, więc mąż jest rolnikiem a Pani małżonką rolnika w rozumieniu ustawy krus-owej.
Zatem:
- mąż nie tylko może, ale musi opłacać składki KRUS i podlega temu ubezpieczeniu od dnia następującego po dniu rozwiązania umowy o pracę.
- Pani jako jego żona- domyślnie też. Wstecz też Pani domyślnie podlegała, chyba że miała swój inny tytuł do ubezpieczeń- ZUS-owy albo świadczenie z ZUS/KRUS.

Zwalniałoby Panią to, gdyby mąż zgłosił w KRUS,a Pani poświadczyła- że nie pracuje w tym gospodarstwie ani w gospodarstwie domowym z nim związanym. Jednak jak Pani pisze -kosicie, macie dopłaty wspólnie.

Teraz wstecz będą znaczne odsetki, warto było płacić- bo to ubezpieczenie tanie, a w zakresie emerytalnym wlicza się przecież do przyszłego świadczenia z ZUS, jeśli nie uzyska Pani emerytury/renty rolniczej.

Re: skladka zdrowotna 2014

wiwan / 2014-01-29 16:26 / Tysiącznik na forum
Od stycznia 2014 minimalna podstawa jej wymiaru z tego tytułu (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego) wynosi 3004,48 zł .
Zatem minimalna składka (9%) to 270,40 zł. W tym część odliczalna od podatku- 232,85 zł.

Re: Emerytura - dla kogo, na jakich warunkach?

wiwan / 2014-01-29 16:23 / Tysiącznik na forum
Zasiłku takowego już się nie przyznaje. Obecnie jest to świadczenie przedemerytalne. Podstawową przesłanką jego uzyskania jest utrata środków finansowych na skutek- zwolnienia z pracy, utraty renty z tyt. niezdolności do pracy, upadłości dz. gospodarczej.

Same warunki wiekowo-stażowe są tu wtórne i nie są podstawą uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego.

No chyba, że ma pani na myśli emeryturę wcześniejszą...

Re: Odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy(utrata paliczka IV palca u prawej ręki)

wiwan / 2014-01-29 09:04 / Tysiącznik na forum
Może być pocztą, ale zdecydowanie za potwierdzeniem odbioru- by nie było wątpliwości co do daty dotarcia pisma.

Zgodnie z KPA ( art. 57 bodaj ) bieg terminu liczy się pomijając dzień otrzymania. Otrzymanie 17, powoduje liczenie 14 dni poczynając od 18, zatem ostatni dzień na sprzeciw to 31 stycznia.

Tak, czy siak- lepiej załatwić to szybciej.

Jest formularz ZUS-OL 4, ale może być pismo odręczne/własnej kompozycji, ale zawierające dane takie jak w formularzu. Do pobrania z www Zakładu, czy po prostu w inspektoracie/oddziale.

Rozporządzenie o zwrocie mówi o takiej możliwości, gdy ubezpieczony jest wezwany przez ZUS do stawiennictwa. Nie różnicuje, czy wezwanie jest skutkiem wniosku pierwotnego, czy odwołania ubezpieczonego.

Re: Odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy(utrata paliczka IV palca u prawej ręki)

wiwan / 2014-01-29 08:53 / Tysiącznik na forum
Moim zdaniem może, byle nie był specjalistą z innej bajki. Zatem- neurolog- tak, ginekolog- nie :-)

Poważnie- specjalista, który może wypowiedzieć się jeśli nie o całości naruszenia sprawności, to przynajmniej o jakimś jej aspekcie.

Re: Kiedy nie trzeba płacić KRUS?

wiwan / 2014-01-28 20:00 / Tysiącznik na forum
Zacznijmy od tego, że mąż ubezpieczał Panią wraz z dziećmi tylko w zakresie ub. zdrowotnego.
Kluczowe nie jest zameldowanie, ani nawet zamieszkanie- można przecież prowadzić dz. rolniczą w gospodarstwie dojeżdżając do niego.
No i jak było/jest z tą dz. rolniczą odbywała się/ odbywa/będzie odbywać ?
Jeśli się nie odbywała- to mąż nie był rolnikiem w rozumieniu ustawy krusowej, a Pani nie podlegała ub. rolniczemu, ale należało to zgłosić w Kasie wraz z wyjściem Pani za mąż lub nabyciem ziemi przez męża- w zależności co nastąpiło później. I odwrotnie teraz- jeśli mąż nie prowadzi dz. rolniczej i jej nie podejmie- nie może ub. się w KRUS i jako posiadacz gruntów rolnych musi o tym Kasę powiadomić.

Najnowsze wpisy