Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Nowy wniosek o refundację pensji młodocianego

0
Podziel się:

Pracodawca może wystąpić o refundację pensji oraz składek ZUS pracowników młodocianych.

Nowy wniosek o refundację pensji młodocianego
(PAP/ Adam Hawałej)

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawcy składać będą wg zmienionych zasad. Od 15 tego maja obowiązuje nowe rozporządzenie *w sprawie refundowania tego typu wydatków ze środków Funduszu Pracy.*

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację pensji oraz składek ZUS pracowników młodocianych, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

  1. zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów (ustalonym przez samorząd danego województwa)
  2. spełnia warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Stosowny wniosek należy składać w centrum edukacji i pracy młodzieży, który jest właściwy ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Wzór wniosku o zawarcie umowy określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

| Jaka refundacja? |
| --- |
| Ilość osób, za które pracodawca może otrzymać refundację jest ograniczona. W zależności od ogólnego stanu zatrudnienia w danym zakładzie, pracodawca może liczyć na zwrot kosztów za: 1. maksymalnie 3 młodocianych - jeśli zatrudnia tylko pracowników młodocianych 2. jeśli zatrudnia młodocianych oraz „zwykłych" pracowników - refundacja obejmie młodocianych w liczbie nieprzekraczającej 3-krotność dorosłych pracowników, zatrudnionych na czas nieokreślony (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)
|

Wniosek o zawarcie umowy może być składany bezpośrednio przez pracodawcę albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

Wniosek dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, złożyć należy w terminie do dnia *15 listopada *każdego roku.

Natomiast wniosek dot. pozostałych młodocianych może być składany w innych terminachogłaszanych przez centrum edukacji.

Centrum edukacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy i przekazuje do właściwej OHP. Instytucja ta zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku. Ma na to *30 dni *licząc od 15 listopada albo od daty składania wniosku określonej przez centrum edukacji.

W przypadku uwzględnienia wniosku OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

By odzyskać kwoty wypłaconych wynagrodzeń pracodawca musi złożyć jeszcze jeden wniosek.
Tym razem jest to wniosek o dokonanie refundacji (załącznik na 4 do rozporządzenia), składany do centrum edukacji, na warunkach i w terminach określonych w uprzednio zawartej umowie.

Do wniosku załączyć trzeba poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

Na tej podstawie OHP przelewa na rachunek pracodawcy środki z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ZUS.

*Uwaga! *
Refundacja nie przysługuje za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc udzielana będzie do 30 czerwca 2008 r., z tym że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2010 r.

Umowy zawarte na podstawie przepisów dotychczasowych będą realizowane na warunkach określonych w "starych" przepisach.

Pracodawcy, którzy między 1 stycznia a 15 maja br., zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na starych zasadach, mogą złożyć do centrum edukacji wniosek o zawarcie umowy wg nowych wytycznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Nr 77, poz. 518.

*Utraciło moc rozporządzenie *Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 190, poz. 1951).

wiadomości
porady
kadry
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)