Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zmiany w kryteriach wyboru projektów e-biznesowych

0
Podziel się:

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie podziału kryteriów merytorycznych na kryteria obligatoryjne – czyli te które muszą zostać bezwzględnie spełnione – oraz kryteria fakultatywne, za które przyznawane będą punkty.

Zmiany w kryteriach wyboru projektów e-biznesowych
(lisegagne/iStockphoto)

Wszystkie kryteria oceny merytorycznej obowiązujące dotychczas zakwalifikowano do grupy kryteriów obligatoryjnych, dodano do tej grupy także trzy nowe wytyczne. Wnioskodawca starający się o dotację w roku 2010 musi więc bezwarunkowo spełniać 13 kryteriów oceny merytorycznej:

 • Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.1 PO IG;
  • Projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców;
  • Projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług;
  • Przedstawiono koncepcję promocji e-usługi wśród potencjalnych odbiorców;
  • Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu;
  • Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu;
  • Środki będą wykorzystywane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat);
  • Projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania;
  • Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla danego rodzaju projektu i realne do osiągnięcia;
  • Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

Nowości w roku 2010:

W roku 2010 Wnioskodawca powinien ponadto wykazać, iż zakładany model biznesowy uwiarygodnia powodzenie rynkowe projektu – kryterium to może być uznane za spełnione, jeśli potencjalny beneficjent przeprowadzi samodzielnie bądź przy udziale podmiotu zewnętrznego rzetelną i miarodajną ocenę projektu, która wykaże, iż na oferowaną usługę zgłaszany jest popyt na rynku.

Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć informacje świadczące o tym, iż projekt będzie rentowny w okresie trwałości (3 lata od momentu zakończenia realizacji projektu). Ostatnie kryterium obligatoryjne wymusza na Wnioskodawcy zagwarantowanie osiągania przychodów przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług.

Z punktu widzenia potencjalnego beneficjenta Programu, kluczowe znaczenie ma także stopień wpisywania się projektu w nowe – punktowane kryteria oceny merytorycznej, za które maksymalnie można otrzymać 100 punktów. Szanse na dofinansowanie mają jedynie Wnioskodawcy, którzy w procesie oceny zdobędą co najmniej 60 punktów.

Aż jedną piątą punktów możliwych do zdobycia może uzyskać Wnioskodawca przedstawiający model, w którym przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych nie stanowią czynnika decydującego o rentowności projektu – większa część przychodów powinna więc być generowana z innego źródła.

Spośród całkowitej puli punktów, 10 może dostać Wnioskodawca, który skieruje nową e – usługę zarówno do odbiorców krajowych, jak i zagranicznych.

Połowa punktów możliwych do zdobycia przyznana będzie tym projektom, które będą polegać na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, co związane będzie przede wszystkim z innowacyjnością projektu na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Wnioskodawca powinien więc wykazać, iż dostarczy e – usługę nieznaną, bądź mało znaną na rynku, w związku z czym nie posiada konkurencji w tym zakresie.

Pozostałe 20 punktów przyznane będzie Wnioskodawcom przedstawiającym projekt, w którym podstawowa funkcjonalność planowanej e-usługi, będzie zawierać się w niezagospodarowanej dotychczas niszy rynkowej, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, której potrzeby nie mogą być zaspokojone przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w roku 2010 będą znane przed pierwszą tegoroczną rundą naboru wniosków. Opublikowane zostaną one w _ Przewodniku po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 _, który jest obecnie opracowywany przez Instytucję Pośredniczącą we wdrażaniu Programu.

Autorka jest asystentką w dziale funduszy unijnych Blue Tax Group S.A.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)