Forum W wolnym czasieKomputery i nowe technologie

Nie daj się nabrać na zaliczkę

Nie daj się nabrać na zaliczkę

Money.pl / 2008-05-23 17:49
Komentarze do wiadomości: Nie daj się nabrać na zaliczkę.
Matevz / 86.61.30.* / 2008-05-23 17:49
===========================
TRNAVA JE ZAKON=):)

╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗╔╗
║╚╝╚╝╚╝╚╝╚╝║
╚╦════════╦╝
║────────║
║───╔╗───║
║───║║───║
║───╚╝───║
║────────║
║───╔╗───║
║───║║───║
║───╚╝───║
║trnava────────║
╔╩════════╩╗
╠══════════╣
╠══════════╣
╚══════════╝ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗
║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣
╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝
•°•°•°•°•°•ஜ۩۞۩ஜ•°•°•°•°•°•
ninja death
•°•°•°•°•°•ஜ۩۞۩ஜ•°•°•°•°•°•
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
۞]════╬|▓▓▓║║▓▓▓|╬════[۞
┌╜‾‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾‾╙┐
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
•°•°•°•°•°•
((¯`•.¸)¯`*•.(۩).•*´¯(¸.•´¯))
۞════\\__________)۞(__________//════۞
\\▼▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼▼//
\\▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼//
||▼▼▼▼ /¯¯¯¯¯\ ▼▼▼▼||
||▼▼▼▼|XxXxX|▼▼▼▼||
Q/_______/\/\/\/\/\_______\Q
| X** ninja turtles **X |
Z\¯¯¯¯¯¯¯\/\/\/\/\/¯¯¯¯¯¯¯/Z
\\▼▼▼▼▼\ ██ /▼▼▼▼▼//
//▼▼▼▼▼|██|▼▼▼▼▼\\
||▼▼▼▼▼|██|▼▼▼▼▼||
\\▼▼▼▼▼|██|▼▼▼▼▼//
\\▼▼▼▼|██|▼▼▼▼//
\\▼▼▼|██|▼▼▼//
¯\\▼|██|▼//¯
¯\-»|██|«-/¯
)¯\₪/¯(
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╚╝█▓╚╝
╝█▓╚
\▼/
v°•°•°•°•°•°•°
(¯` •.¸)¯`*•.¸(@)¸.•*´¯(¸.• ´¯)
\___________)_(___________/
_/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\_
/........................................\
|...........@@@@@@@...........|
|............@---------@............|
|.............@-------@.............|
|...............@-----@...............|
|.....@@@@@----@@@@@.....|
|.....@-----******------@.....|
|.....@.......--S.J.N--.......@.....|
|.....@-----******------@.....|
|.....@@@@@----@@@@@.....|
|..............@-----@..............|
|.............@------@.............|
\...........@-------@.........../
\........@@@@@@@......../
\_.............||............._/
\_...........||..........._/
\_........||........_/
\_.....||....._/
\_..||.._/
\_|_/
•°•°•°•°•°•°
((¯` •.¸)¯`*•.¸(۩)¸.•*´¯(¸.• ´¯))
\\__________)۞(__________//
\\▼▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼▼//
\\▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼//
||▼▼▼▼ /¯¯¯¯¯\ ▼▼▼▼||
||▼▼▼▼|XxXxX|▼▼▼▼||
0/_______/\/\/\/\/\_______\0
| AXIS |
0\¯¯¯¯¯¯¯\/\/\/\/\/¯¯¯¯¯¯¯/0
\\▼▼▼▼▼\ X /▼▼▼▼▼//
||▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼||
\\▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼//
\\▼▼▼▼|X|▼▼▼▼//
\\▼▼▼|X|▼▼▼//
¯\\▼|X|▼//¯
¯\-»|X|«-/¯
¯\₪/¯´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´'¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶

Najnowsze wpisy