Ryczałt

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2008-08-07 12:28
Chciałbym uruchomić produkcję elementów wyposażenia ogrodów: pergole,stoły i.t.p.
Czy mogę to rozliczać zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Jaka stawka podatkowa
Jaka powinna być księgowość
jbem / 2008-08-07 12:31 / Jacek Bem, doradca klienta
USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pozwala na zastosowanie ryczałtu w stosunku do przychodów z działalności wytwórczej. Pana planowana działalność za takową może być uznana i w związku z tym może pan rozliczać na zasadach ryczałtu. Stawka, jaką będzie musiał Pan opłacać to 5,5% od przychodów.

By rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie. Oświadczenie za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Podatnik, który rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - o wyborze tej formy zawiadamia urząd skarbowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Rozliczanie wygląda w dużym skrócie następująco: należy ewidencjonować faktury przychodowe w ewidencji przychodów według daty powstania obowiązku podatkowego - w dniu wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:
• wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
• wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
• otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach,
Należy pamiętać, iż ryczałt można stosować tylko do chwili, gdy przychód z działalności wyniesie 150 tyś zł. Inne minusy ryczałtu to:
• Brak możliwości zrzeczenia się ryczałtu w trakcie roku podatkowego
• Nie odlicza się kosztów uzyskania przychodu
• Bywa nieopłacalne, gdy zysk jest bardzo mały (wysokie koszty), podatek płaci się, bowiem od przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania

Należy zastanowić jak wysokie koszty by Pan ponosił z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i czy nie warto byłoby rozliczać się 19% podatkiem liniowym. Miałby pan wtedy możliwość odliczania kosztów od przychodów, a podatek płaciłby Pan tylko od dochodu.

Najnowsze wpisy