Forum Forum prawneCywilne

wynajem mieszkania

wynajem mieszkania

skomentuj
olkka / 2007-08-24 00:58
Witam! Mam pytanie dotyczące wynajmowanego mieszkania. Pod koniec lutego wynajełam mieszkanie - nie mam żadnej umowy tylko odręcznie spisane poświadczenie, że wpałciłam kaucje tytułem wynajmu mieszkania u pana X i, że kaucja ta będzie zwrócona po skończeniu okresu wynajmu mieszkania. Moje pytanie brzmi czy ten pan wynajmujący ma teraz prawo odciągać sobie od tej kaucji jakiekolwiek kwoty za np. lekkie przybrudzenie ściany w miejscu gdzie jest włącznik do światła itp. wymyślne rzeczy, skoro wcześniej wogóle o tym nie wspomniał, ani nie mam tego w tym naszym poświadczeniu, że wpłaciłam kaucje. I jeszcze jedno pytanie: czy jeżeli nie ma podpisanej umowy o wynajem, a mieszkanie było wynajmowane to czy pan ten powinien rozliczać się z US? Proszę o odpowiedź. Wynajmowałam różne mieszkania, ale dopiero teraz mam problem z odzyskaniem mojej kaucji - pomóżcie :)
Wyświetlaj:
redank / 90.195.220.* / 2007-08-24 01:55
1/. Umowa najmu lokalu do 1 roku nie wymaga formy pisemnej,
2/. Dochód wynajmującego z tytułu wynajmu lokalu w oparciu o ustną umowę również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czyli wynajmujący powinien wykazać te przychody w zeznaniu podatkowym i opłacić podatek od dochodu
3/. Kaucja (art. 6. 1. ustawy o ochronie praw lokatorów ....) zabezpiecza pokrycie należności z tytułu najmu lokalu (nie tylko czynszu), przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. (art. 6.1.4 w/w ustawy)

Co prawda obowiązkiem najemcy jest utrzymywanie lokalu we właściwym stanie technicznym poprzez bieżącą naprawę i konserwację (w tym malowanie ścian), a przy zwrocie lokalu po zakończeniu najmu, najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, . ... ale podstawą do rozliczeń z tego tytułu jest protokół, który sporządzają strony przed wydaniem lokalu i w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń (art.6c w/w ustawy).
Konkluzja - w przypadku braku takiego protokołu Wynajmujący NIE MOŻE obciążyć Najemcy kosztami w/w prac, przy normalnym użytkowaniu lokalu przez Najemcę.
Zatem w razie braku takiego protokołu podpisanego przez strony (wynajmującego i najemcę) oraz braku zaległości w płatnościach należności z tytułu najmu lokalu (m.in. czynszu, telefonu, prądu itp. - zależy co strony uzgodniły) to cała kaucja powinna zostać zwrócona w terminie jak wyżej.
olkka / 2007-08-24 22:16
Do redank: Bardzo dziekuję za opdowiedź na moje pytania. Mam jeszcze jedno jak wygląda sprawa meldunku kiedy wynajmuje się mieszkanie czy to właścieciel powinien zgłosić czy sami lokatorzy powinni się zameldować, a co jeśli się właściciel nie zgadza na meldunek? Pozdrawiam
redank / 90.195.220.* / 2007-08-25 00:49
I.
1/. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia. (Art. 10. 1 ustawy o ewidencji ludności ...).

2/. Jeżeli osoba ta nie dopełni tych formalności to właściciel lokalu jest obowiązany do zawiadomienia biura meldunkowego o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w jej lokalu oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego - patrz pkt.1. (podstawa art.29.2 w/w ustawy)

Zatem obowiązek meldunkowy obciąża zarówno lokatora jak i wynajmującego, przy czym w pierwszej kolejności to lokator powinien wykonać obowiązek meldunkowy, a jak tego nie zrobi to obowiązek ten ciąży na Właścicielu lokalu.

II.
1/. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lokalu (art.9.2a w/w ustawy)
2/. Właściciel lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. (art.29.1 w/w ustawy)
Nieuzyskanie takiego potwierdzenia prowadzi do długotrwałej i kosztownej procedury sądowej, by uzyskać potwierdzenie zastępcze.

III.
Nie dopełnienie obowiązku meldunkowego stanowi wykroczenie podlegające karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.( Art. 147. § 1 kodeksu wykroczeń).
Zatem zarówno Najemca jak i Wynajmujący będą podlegać tej karze, jeżeli nie dopełnią ciążących na nich obowiązków meldunkowych w wskazanym wyżej terminie.
Agacik1132 / 87.96.9.* / 2010-03-31 22:01
Witam, wynajmuję mieszkanie chciałam aby własciciel mieszkania mnie zameldował na określony czas on jednak katygorycznie odmawia, co mogę z tym zrobic? Sasiad straszy mnie ze jesli przyjdzie policja to ja również dostane mandat za brak meldunku.
skomentuj

Najnowsze wpisy