Notowania

BLU Transakcje Emitenta dokonane przez Członka Zarządu

Emitent informuje, iż w dniu 2 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie o transakacjach dokonanych przez Członka Zarządu, sporządzone stosownie do art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (...) Zgodnie z treścią zawiadomienia, osoba zobowiązana dokonała następujących transakcji akcjami Emitenta:
- kupno 13.000 akcji po cenie 0,77 zł w dniu 02.12.2015 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych.

Inne komunikaty