Notowania

BLU zmiana po podwyższeniu kapitału

Zarząd Blumerang Investors S.A. (,,Emitent") z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielska 16a, informuje że w związku z zarejestrowaniem w dniu 6 września 2016 r. przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Medcamp S.A. z kwoty 6.150.000,00 zł o kwotę 20.000.000,00 zł do kwoty 26.150.000,00 zł w drodze emisji 20.000.000 nowych akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 00000001 do numeru 20000000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda uległ zmianie stan procentowy posiadania akcji przez Emitenta w spółce Medcamp S.A.
Zarząd Emitenta wskazuje, że przed wyżej wymienioną zmianą kapitału, Emitent posiadał 3.187.487 akcji spółki Medcamp S.A. uprawniających do 3.187.487 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Medcamp S.A. stanowiących 51,83% udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Medcamp S.A. W skutek zarejestrowania w/w podwyższenia kapitału zakładowego Medcamp S.A., doszło do obniżenia procentowego udziału Emitenta w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Medcamp S.A. do poziomu 12,19%, gdyż Emitent nie obejmował akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

Inne komunikaty