Notowania

NTT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd NTT System S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2018 r. wpłynęła do Emitenta uchwała Rady Nadzorczej NTT System S.A. nr 1/13/06/2018 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 oraz 2019.
W myśl wyżej wymienionej uchwały Rada Nadzorcza, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym na podstawie §13 pkt 2 lit. s) Statutu Spółki o raz §4 pkt 2 lit. s) Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., wybrała do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2018 r. i pierwsze półrocze 2019 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego NTT System S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A., sporządzonego za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia 2019 roku, spółkę Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowa 40/5. Spółka Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704. Spółka nie korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych.

Inne komunikaty