Notowania

INK Wszczęcie postępowania administracyjnego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18.07.2018 roku otrzymał od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej "Prezes URE") zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez w.w organ, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3a, a także art. 30 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz 755, 650, 685, 771 i 1000) w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) postępowania w sprawie wymierzenia Spółce kary pieniężnej w związku z powzięciem - na podstawie dokumentów przekazanych Prezesowi URE przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do których sieci Spółka jest przyłączona - podejrzenia naruszenia przez Spółkę w dniach 10-31 sieprnia 2015 r. obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, co zgodnie z art . 56 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo energetyczne, podlega karze pieniężnej.
W związku z powyższym Spółka przedstawi Prezesowi URE w wyznaczonym terminie stanowisko Spółki w przedmiotowej sprawie oraz przedłoży wymagane dokumenty. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, wysokość maksymalnej kary pieniężnej, za zarzucane Spółce naruszenie, nie może przekroczyć 15% przychodu Spółki osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Inne komunikaty