Notowania

WOLFSTF: strona spółki
14.11.2018, 18:37

WTF Treść uchwał podjętych przez NWZA

Zarząd Wolfs Technology Fund S.A., z siedzibą w Chorzowie(„Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 07.11.2018 roku wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07.11.2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nie zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty